Prejsť na obsah
Ústav interiéru a výstavníctva

POSTUP ODOVZDÁVANIA ZÁVEREČNÝCH (BAKALÁRSKYCH, DIPLOMOVÝCH, DIZERTAČNÝCH) PRÁC 2012 –

UPRESNENIE PRE DIPLOMANTOV NA FA STU

Povinnosti študenta – stručný popis:

1. Vložiť diplomovú prácu (DP) do AIS – text a časti práce podľa zadania vo formáte PDF, prípadné ďalšie prílohy môžu byť v ľubovoľnom formáte. Na konverziu práce do PDF formátu je možné využiť aj voľne dostupné prostriedky (napr. PDF converter).

2. Vložiť do AIS „Doplňujúce informácie ZP“ – v slovenskom a anglickom jazyku, prípadne v treťom jazyku, ak je ako jazyk práce nastavený iný tretí jazyk. Vo všetkých jazykových variantoch je potrebné zadať NÁZOV, ABSTRAKT a aspoň tri KĽÚČOVÉ SLOVÁ.

3. Nastaviť „Stupeň zverejnenia“ DP (nie je možné bez splnenia bodu 1.).

4. „Odovzdať“ DP v AIS – týmto úkonom potvrdzuje správnosť všetkých vložených údajov a potvrdzuje zhodu vloženej elektronickej verzie s papierovou verziou, ktorú odovzdá na fakulte. Po úspešnom odovzdaní sa už žiadne vložené údaje o DP nebudú dať ďalej modifikovať.

5. Tlač Licenčnej zmluvy / Vyhlásenia autora o poskytnutí práce bez možnosti sprístupnenia – vygeneruje sa príslušný dokument podľa zvoleného stupňa zverejnenie / nezverejnenie ZP (nie je možné bez splnenia bodu 4.). Tlač je možná aj kedykoľvek neskôr, tlačia sa dva exempláre dokumentu.

6. Študent odovzdá papierovú verziu diplomovej práce spolu s Licenčnou zmluvou, resp. Vyhlásením autora na určenom pracovisku fakulty dňa 20.05.2014 podľa harmonogramu preberania diplomových prác.

7. Vložiť DP do AIS môže študent cez aplikáciu Portál študenta / Záverečná práca / Vložiť prácu a prílohy. Termín 20.05.2014 pred odovzdaním papierovej verzie.

 

 

ŠTUDENT ODOVZDÁ DIPLOMOVÚ PRÁCU NASLEDOVNÝM SPÔSOBOM:

 

Študent odovzdá papierovú verziu diplomovej práce spolu s CD elektronickej podoby DP a Licenčnou zmluvou, resp. Vyhlásením autora, na určenom pracovisku fakulty dňa 20.05.2014 podľa harmonogramu preberania diplomových prác.

         kompletná textová a výkresová časť DP v predpísanom rozsahu, v štruktúre zhodnej s požiadavkami smernice rektora STU „Metodické opatrenie č. 1/2010-N Náležitosti záverečnej práce, kontrola overenia jej originality a jej sprístupnenie“. Práca bude zviazaná pevnou väzbou vo formáte A3 nerozoberateľným spôsobom (minimálne zabezpečená prevlečenou šnúrkou s uzlom prelepeným papierovou lepiacou páskou pre označenie pečiatkou preberacej komisie). Súčasťou sú všetky predpísané grafické výstupy, vrátane čiernobielej zmenšeniny prezentačného posteru, textová časť v skladbe predpísanej v „Metodickom opatrení...“ vrátane AIS-om vygenero-vaného obalu, titulného listuzadania diplomovej práce a na zadnej strane zvnútra nalepeným papierovým obalom na CD.

          CD nosič s kompletnou dokumentáciou DP (predpísané grafické časti, textová časť, prezentačný poster pripravený pre tlač do rozmerov 70/100 cm, prípadné ďalšie prílohy) v papierovom obale s údajmi o DP a jej autorovi podľa obalu  DP, uvedenými nezmazateľnou fixkou na CD nosiči,

        prezentačný výkres (poster 70x100 cm) s popisom v slovenskom a (alebo) anglickom jazyku (pri odovzdávaní komisii minimálne v čiernobielom výtlačku formátu A3 alebo A4 ako súčasť grafickej časti DP),

           model v predpísanom merítku

         prílohy (k textovej časti – zadanie DP, 2 x licenčná zmluva vygenerovaná AIS a podpísaná študentom a pod.) prípadne ďalšie prílohy (napr. aj relevantné časti z diplomového semináru a p.)

       diplomant podľa vyššie uvedených pokynov a postupu uvedeného v AIS pred odovzdaním DP preberacej komisii vloží prácu do AIS v takej podobe, aby bola obsahovo zhodná s diplomovou prácou odovzdanou komisii.

Model a poster formátu 70x100 cm je možné s písomným súhlasom vedúceho práce odovzdať vedúcemu práce najneskôr do 30.05.2014 tak, aby oponent mohol posúdiť diplomovú prácu v kompletnej podobe.

Jeho posudok má byť k dispozícii študentovi najneskôr do troch dní pred termínom obhajoby DP.

Pri odovzdávaní musí byť preberacej komisii k dispozícii prezentačný (poster) výkres minimálne v čiernobielom výtlačku formátu A3 alebo A4 a musí byť súčasťou elektronickej podoby DP na CD nosiči a v AIS.

                Pozn.:      Diplomant môže ako prílohu DP odovzdať aj kópie výstupov z iných predmetov letného semestra, ak sa obsahovo dotýkajú riešenia jeho zadania DP (napr. Diplomový seminár, Výkon povolania ... a pod.)

Členovia komisie skontrolujú úplnosť elaborátu a potvrdia ju do protokolu o prebratí - zoznamu diplomantov. Zároveň opečiatkujú fakultnou pečiatkou všetku odovzdanú dokumentáciu. Tajomník komisie zabezpečí presun odovzdaných prác do určených priestorov ústavu, dokumentácia zostáva na ústave pre potreby oponentov. Licenčné zmluvy alebo Vyhlásenia o nesprístupnení práce (vygenerované prostredníctvom AIS!) tajomník odovzdá na podpis dekanovi FA prostredníctvom študijného oddelenia. Prácu komisie organizuje jej predseda, prípadne ním poverený člen komisie.

Pečiatku a zoznam diplomantov preberie predseda alebo tajomník komisie na študijnom oddelení najneskôr v pondelok 19.05.2014 do 8.30h. Po prebratí diplomových prác odovzdá tajomník komisie pečiatku spolu s originálom vyplneného zoznamu podpísaným min.3 členmi komisie späť na študijné oddelenie najneskôr v stredu 21.05.2014 do 08.30h.

Klasifikovaný zápočet z predmetu Diplomový projekt zapíše do AIS a indexu študentovi vedúci diplomovej práce na základe úplnosti, formálnej a obsahovej správnosti, kvality a včasnosti odovzdania diplomovej práce (kópia vyplneného zoznamu bude archivovaná na sekretariáte ústavu) v zápočtovom týždni, resp. najneskôr do 23.05.2014. Zároveň vedúci práce zhodnotí na základe výsledku posúdenia miery originality centrálnym registrom záverečných prác jej originalitu a posudok pripraví pre obhajobu DP. Udelenie klasifikačného zápočtu je podmienkou pripustenia práce k oponentúre a obhajobe, ktorá sa koná dňa 04.06.2014

 

 


 

Ústav interiéru a výstavníctva na facebooku

Chceme vám ponúknuť otvorené miesto s priestorom pre diskusiu, kde žiadajte inšpiráciu, radu, otázky a odpovede, sme tu pre vás a tak na FB tu...