Prejsť na obsah
Ústav interiéru a výstavníctva

Katedra gestoruje študijné zamerania:

Študijný odbor architektúra a urbanizmus (5.1.1)                                           

1. stupeň štúdia: Bakalársky študijný program; architektúra a urbanizmus, (Bc. AU)                

2. stupeň štúdia: Inžiniersky študijný programearchitektúra, (Ing. arch. A)                                         

V rámci gestorstva ÚIV je výučba a osnova predmetov založená na postupnosti od všeobecných poznatkoch o interiéri až po konkrétne a možnosť aplikovať ich a overiť v riešení interiérov rôznych typologických druhov objektov v novom i historickom prostredí a výstavných akcií. Ateliérová tvorba je programovo koncipovaná z niekoľkých menších aktuálnych úloh, súťažných tém, tém prierezových, koncepčných, dizajnérskych až po detail. Súčasťou je aktívne prepojenie s praxou, spolupráca s odbornými profesiami. Využívajú sa všetky formy výučby – pracovné sústredenie, exkurzie, workshopy, súťaže, výstavy, návštevy v ateliéroch tvorivých osobností. Charakteristická je medziodborová spolupráca s odborom Dizajn /nábytok/ - v spolupráci s TU Zvolen. Podiel vlastnej tvorivej a experimentálnej práce študenta rastie postupne a je smerovaný na originálne koncepty spoločensky závažných individuálnych a verejných interiérov a reprezentačných výstav doma i v zahraničí.

 

Umeleckým študijný odbor dizajn (2.2.6.)                                                       

2. stupeň štúdia: Magisterský študijný program dizajn, zameranie interiérový dizajn / ID/ (Mgr.Art.)

 

Výučba v študijnom zameraní interiérový dizajn v študijnom odbore 2.2.6 dizajn, študijnom programe dizajn je zameraná pre študentov, ktorí úspešne ukončili minimálne prvý stupeň štúdia v odbore príbuznom k odboru dizajn a úspešne prešli prijímacím konaním, ktorého súčasťou je aj prezentácia vlastnej tvorby (napr. portfólio prác) preukazujúca dostatočnú schopnosť zvládnuť štúdium v tomto študijnom programe. Absolvent tohto programu je spôsobilý komplexne vypracovať interiérové návrhy a projekty pre potreby plnohodnotného užívania stavieb. Získa teoretické a praktické poznatky o tvorbe interiérov stavieb, ich súčastiach, interiérových prvkoch a ich dizajne. Poznatky sú založené na štúdiu dizajnu a interiéru a  profesií súvisiacich s architektonickým dielom, na rozvíjaní praktických schopností,  uplatnení v samostatnej interiérovej tvorbe. Absolvent je tiež schopný tvorivej koncepčnej a koordinačnej činnosti a medzinárodnej profesionálnej konfrontácie, dokáže analyzovať problémy a navrhovať dizajn celku i častí interiéru v oblastiach vymedzených  aj príbuznými študijnými programami FA (architektúra). Získa hlbšie znalosti a zručnosti v oblasti vnútornej architektúry, ktorá mu umožňuje riadiť tvorivé tímy pracovníkov a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia projektov interiéru. 


Na Ústave interiéru a výstavníctva sa vyučujú predmety:

ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS - BC

POVINNÉ PREDMETY

51210_5B

Interiér  

doc. Ing.arch. Peter Daniel, PhD.

51253_5B

Ateliér navrhovania VI  

doc. Ing.arch. Jana Vinárčiková, PhD.

51270_5B

Ateliér navrhovania VII (M 4)  

doc. Ing.arch. Peter Daniel, PhD.

51271_5B

Ateliérový seminár I (M 4)

Ing.arch. Katarína Morávková, PhD.

51185_5B

Vybrané kapitoly I (M 4)

doc. Ing.arch. Michal Hronský, PhD.

51340_5B

Bakalárska práca

prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. ÚDTAOP

 

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY

51341_5B

Ateliérový seminár II. - A  

doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. ÚABB

ARCHITEKTÚRA – ING.ARCH.

POVINNÉ PREDMETY

52298_5I

Ateliér II

doc. Ing.arch. Andrea Bacová, PhD. ÚAOB

52199_5I

Ateliérový seminár II

doc. Ing.arch. Andrea Bacová, PhD. ÚAOB

52299_5I

Ateliér III

doc. Ing.arch. Vladimír Šimkovič, PhD. ÚABB

52198_5I

Ateliérový seminár III

doc. Ing.arch. Vladimír Šimkovič, PhD. ÚABB

52111_5I

Diplomová práca  

prof. Ing arch. Julián Keppl, CSc. ÚEEA

52110_5I

Diplomový seminár  

prof. Ing arch. Julián Keppl, CSc. ÚEEA

 

VÝBEROVÉ PREDMETY

52223_5I

A4 Mobiliár interiéru  

doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. ÚIV

52234_5I

A4 Výstavníctvo  

prof. akad. arch. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. ÚIV

52281_5I

A4 Humanizácia mikroprostredia

doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. ÚIV

 

DIZAJN – BC

51762_5B

Architektonické prostredie a dizajn

doc. Ing.arch. Michal Hronský, PhD.

51764_5B

Aplikácia dreva v dizajne

doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. ÚIV

 

DIZAJN - MGR.ART. priemyselný dizajn a interiérový dizajn

POVINNÉ PREDMETY

52620_5I

Ateliér I

doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. ÚIV

52675_5I

Ateliérový seminár I  

doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. ÚIV

52720_5I

Aktuálne trendy v dizajne  

doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. ÚIV

52621_5I

Ateliér II

doc.. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. ÚD

52677_5I

Ateliérový seminár II  

doc.. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. ÚD

52622_5I

Ateliér III  

doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. ÚIV

52679_5I

Ateliérový seminár III

doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD ÚIV

52211_5I

Diplomová práca

prof. akad. soch. Peter Paliatka ÚD

52611_5I

Diplomový seminár

prof. akad. soch. Peter Paliatka ÚD

 

POVINNE VOLITEĽNÉ A VÝBEROVÉ PREDMETY - ZAMERANIA INTERIÉROVÝ DIZAJN (ID)

52281_5I

Humanizácia mikroprostredia

doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. ÚIV

52282_5I

Bytový interiér  

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD. ÚIV

52273_5I

Dizajn nábytku  

doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. ÚIV

52272_5I

Materiály a povrchy  

doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. ÚIV

52290_5I

Prvky mestského mobiliáru  

doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. ÚIV

52284_5I

Verejný interiér  

prof. akad. arch. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. ÚIV

52234_5I

Výstavníctvo  

prof. akad. arch. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. ÚIV

52894_5I

Dizajn v kontexte spoločnosti

doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. ÚIV

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>