Prejsť na obsah
Oddelenie manažmentu projektov

utávierka: priebežné schvaľovanie žiadostí do vyčerpania finančných prostriedkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí určenú na podporu mladých vedeckých pracovníkov s označením MVP 2019. Hlavným zámerom výzvy pre mladých vedeckých pracovníkov je podporiť ich zapojenie sa do riešenia projektov výskumu a vývoja, a zároveň podporiť ich zapojenie do publikačnej činnosti výsledkov výskumu a vývoja. 

Podpora v rámci tejto výzvy sa bude realizovať formou paušálnej refundácie oprávnených nákladov vynaložených v roku 2019 na mladého vedeckého pracovníka, a to minimálne vo výške 3 000 EUR a maximálne vo výške 5 000 EUR.

Oprávnenými sú mladí vedeckí pracovníci, ktorí spĺňajú všetky štyri všeobecné kritériá:
a) mladý vedecký pracovník v roku 2019 dovŕši najviac 35 rokov;
b) mladý vedecký pracovník najneskôr v roku 2018 úspešne obhájil dizertačnú prácu;
c) mladý vedecký pracovník je v roku 2019 interným zamestnancom žiadateľa, v mene ktorého žiada o refundáciu nákladov;
d) mladý vedecký pracovník v roku 2019 prostredníctvom žiadateľa preukázateľne vynaložil výzvou stanovené oprávnené náklady súvisiace s jeho vedeckým zameraním, ktoré boli hradené z vlastných zdrojov žiadateľa.
Oprávnenými sú mladí vedeckí pracovníci, ktorí zároveň spĺňajú obidve odborné kritériá:
e) mladý vedecký pracovník bol autorom, resp. spoluautorom buď minimálne jedného výstupu v rámci kategórií 1.01 až 1.02 uvedeného vo formulári VPP za rok 2018 v rámci všeobecnej výzvy, alebo minimálne dvoch výstupov v rámci kategórií 1.06 až 1.07 uvedených vo formulári VPP za rok 2018 všeobecnej výzvy;
f) mladý vedecký pracovník je v roku 2019 buď zodpovedným riešiteľom minimálne jedného projektu všeobecnej výzvy, ktorého riešenie nebolo odborovou radou pozastavené, zastavené, resp. vyhodnotené na nedostatočnej úrovni, alebo menovitým členom riešiteľského kolektívu minimálne v dvoch projektoch všeobecnej výzvy, ktorých riešenie nebolo odborovou radou pozastavené, zastavené, resp. vyhodnotené na nedostatočnej úrovni.
V prípade nesplnenia ktoréhokoľvek z uvedených kritérií, bude podaná žiadosť vyradená.

Viac informácií: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/otvorene-vyzvy/mvp-2019.html?tab=call

 

uzávierka 13.6.2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlásilo VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva. Špecifický cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.

https://www.sk-cz.eu/sk/vyzvy/prioritna-os-2/2019-2/330-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-c-interreg-v-a-sk-cz-2019-10

SK_AT

uzávierka 28.6.2019

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Prioritná os: 1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu, Investičná priorita: 1b
1b: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácií a vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania
výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel
Špecifický cieľ:
1.1. Posilnenie spolupráce kľúčových aktérov v regionálnom inovačnom systéme s cieľom zlepšenia prenosu poznatkov, budovania kapacít a spoločných rámcov, spoločných výskumných a inovačných činností a spoločných výskumných zariadení
1.2. Zlepšenie kapacity cezhraničného vzdelávacieho systému s cieľom poskytnutia vedomostí a znalostí ľudských zdrojov požadovaných regionálnym inovačným systémom

Prioritná os: 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity
Investičná priorita: 6c, 6d
6c: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
6d: Ochrana a obnova biologickej diverzity pôdy a podpora ekosystémových služieb vrátane prostredníctvom siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr
Špecifický cieľ:
2.1 Posilnenie spoločných prístupov s cieľom zhodnocovania prírodného a kultúrneho dedičstva udržateľným spôsobom, čo prispeje k ďalšiemu rozvoju programovej oblasti ako atraktívnej turistickej destinácie
2.2 Posilnenie cezhraničnej integrácie funkčných ekologických sietí a zelených infraštruktúr s cieľom ochrany biodiverzity a prispievanie k stabilite ekosystémov

https://www.sk-at.eu/sk/

uzávierka 1.: 30.6.2019

uzávierka 2.: 30.9.2019

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (ďalej len „EZÚS Rába-Dunaj-Váh“) v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok (ďalej výzva) v rámci Fondu malých projektov, ako súčasť Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Predmetom výzvy sú nasledovné prioritné osi:

PO1 – Príroda a kultúra

  • Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

  • Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Typ výzvy:                                                    otvorená výzva

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:         30.06.2019;       30.09.2019;       15.01.2020

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vyčlenených na výzvu pre:

  • PO1 – Príroda a kultúra:        978.153,54 EUR
  • PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti:               3.696.740,47 EUR

Podrobné informácie o výzve vrátane identifikácie územia oprávneného na podporu, pravidiel oprávnenosti a podmienok predkladania žiadostí o finančný príspevok, ako aj informácie o výberovom procese sú uvedené v balíku dokumentov pre žiadateľa. Výzvu a všetky súvisiace dokumenty si môžete stiahnuť kliknutím na nižšie uvedené odkazy ako „Balik dokumentov.zip“ súbor, prípadne jednotlivo.

Počas trvania výzvy budú pre žiadateľov organizované informačné dni na Slovensku a v Maďarsku, ohľadom ktorých budú informácie zverejnené v dostatočnom časovom predstihu na webovej stránke Programu (www.skhu.eu) a  Fondu malých projektov (www.rdvegtc-spf.eu).