Prejsť na obsah
Oddelenie manažmentu projektov

 

uzávierka: 2.3.2020

Výzva č. 7/2020

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 7/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramu: 

3.4.3 VZDELÁVACIE AKTIVITY – VIZUÁLNE UMENIE

Podpora je určená pre realizátorov vzdelávacích workshopov, kurzov, letných škôl, tvorivých dielní, projektov zameraných na manažment vizuálneho umenia, popularizačných projektov, vzdelávacích a edukačných podujatí s celoštátnym alebo s medzinárodným rozmerom v oblasti vizuálneho umenia. Podpora sa poskytuje aj usporiadateľom medzinárodných a celoštátnych odborných konferencií, sympózií, seminárov, sérií prednášok, či kurzov reflektujúcich vizuálne umenie, na úhradu nákladov priamo súvisiacich s realizáciou podujatí, prípadne na náklady spojené s prípravou, vydaním a publikovaním súvisiacich materiálov (zborník, katalóg, výber textov, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam).

Termín na predloženie Informácie o pripravovanom projekte na Oddelenie manažmentu projektov FA do 24.2.2020, termín na zaregistrovanie žiadosti na stránke FPU do 28.2.2020.

Bližšie informácie:
Juraj Paučula
projektový manažér
tel.: 0910 979 692
č. dverí: 118

uzávierka: 23.3.2020

1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskum a vzdel. aktivity

Podpora je určená aj na podporu krátkodobých mobilít a exkurzií vysokoškolských študentov tých odborov, ktoré sú zamerané na reflexiu a dejiny jednotlivých umeleckých druhov, umenia ako celku, kultúry, kreatívneho priemyslu, populárnej alebo masovej kultúry z perspektívy rôznych spoločenskovedných disciplín (napr. filozofia, kultúrne štúdiá, estetika, sociológia, psychológia, etnológia), pričom podpora je podmienená tým, že nejde o internú aktivitu školy, ani súčasť vysokoškolského štúdia. Prioritne bude fond podporovať projekty, ktoré sa nebudú realizovať na území susedných štátov. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia / prezentácie alebo mobility, prioritne na cestovné, prepravné, ubytovanie, stravné, nájom a prenájom, účastnícky poplatok, na odborné materiály (polygrafické náklady môžu tvoriť maximálne 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. Náklady na autorské honoráre je žiadateľ povinný jasne zdôvodniť, pričom fond ich bude akceptovať iba v odôvodnených prípadoch.

Termín na predloženie Informácie o pripravovanom projekte na Oddelenie manažmentu projektov FA do 16.3.2020, termín na zaregistrovanie žiadosti na stránke FPU do 20.3.2020.