Prejsť na obsah
Oddelenie manažmentu projektov

 

   Uzávierka: 15.10.2020

Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

Preambula:

Podpora projektov prostredníctvom Akcie Rakúsko – Slovensko je zameraná pomoc pri rozvíjaní a posilňovaní bilaterálnych – rakúsko-slovenských – partnerstiev v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Aktivity v rámci podporených projektov majú predovšetkým trvalo zlepšiť bilaterálnu spoluprácu vysokých škôl, univerzít, ako aj akadémií vied.

A/ Cielená projektová podpora Akcie

Týmto druhom podpory chce Akcia posilniť spoluprácu medzi oboma krajinami v dôležitých oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tak vytvoriť príklady dobrej praxe. Podporené budú tiež dôležité aktivity v kultúrnej a jazykovej oblasti, ako aj výmena informácií medzi aktérmi vo vysokoškolskom vzdelávaní a výskumu oboch krajín.

Maximálna možná dĺžka podpory 36 mesiacov, finančná podpora môže byť maximálne 60 000 EUR počas celého projektu, maximálne však 20 000 EUR za rok.

Pre FAD STU sú relevantné dve oblasti:

  1. Organizácia rakúsko-slovenských školení

Podporuje sa organizovanie bilaterálnych školení alebo cyklov školení (ďalej uvádzané ako „školenia“) pre študentov a doktorandov. Školenia majú byť zamerané buď na zlepšenie odborných znalostí, alebo na zlepšenie zručností v oblasti „soft skills“ (ako napr. prezentačné a komunikačné zručnosti, projektový manažment a pod.) – prioritne však budú podporené také projekty, ktoré v sebe zahŕňajú oba komponenty (teda zlepšenie odborných znalostí a zároveň zlepšenie zručností v oblasti „soft skills“).

  1. Doktoráty pod dvojitým vedením

Podporená bude spolupráca tímov doktorandov a ich školiteľov z Rakúska a zo Slovenska, pričom v centre záujmu má byť vedenie (školenie) jedného alebo viacerých doktorandov prostredníctvom minimálne jedného rakúskeho a jedného slovenského školiteľa.

B/ Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie

V rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), pričom musia byť tieto projekty v súlade s cieľmi Akcie, ktoré sú uvedené v preambule.

Maximálna dĺžka podpory 12 mesiacov, finančná podpora môže byť maximálne 6 000 EUR.

https://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/

Termín na predloženie Informácie o pripravovanom projekte na Oddelenie manažmentu projektov FAD do 5.10.2020. 

Bližšie informácie:
Jozef Lavička
projektový manažér
tel.: 0940 984 627 
č. dverí: 118

  Uzávierka: 23. 11. 2020

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2020

 

Verejná výzva VV 2020 nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja (ďalej len „projekt“). Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ. Základnou snahou agentúry je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií
pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“.
Žiadateľ bude v predloženom projekte sám indikovať odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí.

Maximálna dĺžka podpory 48 mesiacov, finančná podpora môže byť maximálne 250 000 EUR.

https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2020.html

Termín na predloženie Informácie o pripravovanom projekte na Oddelenie manažmentu projektov FAD do 9.11.2020. 

Bližšie informácie:

Martina Dzanová

Tel.: +421 915 929 111