Prejsť na obsah
Oddelenie manažmentu projektov

  

utávierka: priebežné schvaľovanie žiadostí do vyčerpania finančných prostriedkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí určenú na podporu mladých vedeckých pracovníkov s označením MVP 2019. Hlavným zámerom výzvy pre mladých vedeckých pracovníkov je podporiť ich zapojenie sa do riešenia projektov výskumu a vývoja, a zároveň podporiť ich zapojenie do publikačnej činnosti výsledkov výskumu a vývoja. 

Podpora v rámci tejto výzvy sa bude realizovať formou paušálnej refundácie oprávnených nákladov vynaložených v roku 2019 na mladého vedeckého pracovníka, a to minimálne vo výške 3 000 EUR a maximálne vo výške 5 000 EUR.

Viac informácií: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/otvorene-vyzvy/mvp-2019.html?tab=call

 

 

uzávierka: 29.9.2019

Viac umenia

Nadácia Tatra banky otvára grantový program na podporu tvorby študentov s umeleckým zameraním a umelcov, ktorí s týmito študentmi spolupracujú na tvorivých projektoch. Podporí priame náklady potrebné na tvorbu aktívnych skupín, ktorých členmi budú študenti a mladí ľudia tvoriaci v oblasti: VÝTVARNÉ UMENIE.

Oprávneným žiadateľom je medzi inými umeleckými VŠ aj Ústav dizajnu FA STU. 

Maximálna výška podpory: 3000 €.

http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-umenia/ 

 

uzávierka: 7.10.2019

Výzva č. 1/2020

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 1/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov: 

1.6.2 Medziodborové podujatia
1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity
1.6.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel

https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2020/197-vyzvy-2020/652-vyzva-c-1

uzávierka: 21.10.2019

Výzva č. 2/2020

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 2/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity

1.4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie

https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2020/197-vyzvy-2020/663-vyzva-c-2-2020

uzávierka: 8.11.2019

Obnovme si svoj dom 2020

Ministerstvo kultúry SR zverejňuje v rámci účelu na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok.

podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany
pamiatkového fondu
podprogram 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom
stavebno-technickom stave

http://www.culture.gov.sk/vdoc/842/obnovme-si-svoj-dom-2020-34b.html

uzávierka 12.11.2019

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2019

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV 2019.

Dátum vyhlásenia výzvy je 12. 9. 2019, dátum ukončenia výzvy je 12. 11. 2019.

https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2019.html

uzávierka: 31.12.2019

Výzva na podporu súčasného umenia a kultúry (CLT02)

Cieľom výzvy schémy malých grantov je nájsť projekty, ktoré sa týkajú rozvoja kapacít kultúrnych aktérov, budovania a rozvoja publika v oblasti súčasného umenia a kultúry, ako aj podpory bilaterálnej výmeny v oblasti aktivít súčasného umenia.

Hlavnou ambíciou tejto výzvy je podporiť vysokokvalitné a profesionálne aktivity súčasného umenia, ktoré tvoria jadro kultúrneho a kreatívneho priemyslu a prispievajú k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu.
Program bude podporovať rozmanité aktivity v jednotlivých umeleckých oblastiach (múzické umenie, vizuálne umenie a literatúru), reflexiu umenia a kultúry a/alebo interdisciplinárne umelecké a teoretické aktivity v kultúrnom a kreatívnom sektore.
Program bude podporovať predovšetkým inovatívne tvorivé aktivity, prezentáciu a reflexiu umenia so špeciálnym dôrazom na prácu s publikom a zapojenie publika (s vytvorenou podnikateľskou/komunikačnou stratégiou založenou na poznaní potrieb cieľovej skupiny). Za účelom podpory inkluzívnej a udržateľnej spoločnosti a v záujme riešenia jej problémov, program bude podporovať projekty, ktoré reagujú na súčasné sociálne výzvy, akými sú extrémizmus, radikalizácia nenávistných prejavov alebo rasizmus prostredníctvom umenia, komunitných alebo regionálnych projektov vychádzajúcich z miestnych/lokálnych potrieb. Špeciálny dôraz bude kladený na podporu inkluzívnych kultúrnych podujatí.

https://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyzva-v-ramci-malej-grantovej-schemy-zamerana-na-podporu-rozvoja-kapacit-kulturnych-akterov-budovania-a-rozvoja-publika-v/

uzávierka 3.: 15.1.2019

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (ďalej len „EZÚS Rába-Dunaj-Váh“) v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok (ďalej výzva) v rámci Fondu malých projektov, ako súčasť Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Predmetom výzvy sú nasledovné prioritné osi:

PO1 – Príroda a kultúra

  • Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

  • Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Typ výzvy:                                                    otvorená výzva

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:         30.06.2019;       30.09.2019;       15.01.2020

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vyčlenených na výzvu pre:

  • PO1 – Príroda a kultúra:        978.153,54 EUR
  • PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti:               3.696.740,47 EUR    

Počas trvania výzvy budú pre žiadateľov organizované informačné dni na Slovensku a v Maďarsku, ohľadom ktorých budú informácie zverejnené v dostatočnom časovom predstihu na webovej stránke Programu (www.skhu.eu) a  Fondu malých projektov (www.rdvegtc-spf.eu).

uzávierka: 1.2.2020

Visegrad Grants

Projekty musia rozvíjať zmysluplnú spoluprácu a aktívnu účasť organizácií z najmenej 3 krajín V4 v siedmych oblastiach. Pre FA STU sú relevantné najmä:

Kultúra a spoločná identita,

Vzdelávanie a budovanie kapacít,

Regionálny rozvoj, životné prostredie a turizmus.

Doba trvania 18 mesiacov, 100% financovanie projektu. 

Visegrad+ Grants

Projekty pre aktívne zapojenie najmenej 3 krajín V4 a 1 subjektu z regiónu Východného partnerstva alebo z krajín západného Balkánu. ( Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine)

https://www.visegradfund.org/apply/grants/