Prejsť na obsah
Študentské súťaže

Témou XVII. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej anonymnej súťaže SAINT - GOBAIN Architecture Student Contest 2022, vypísanou divíziou ISOVER - firmy Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. bola revitalizácia územia Kamionek vo štvrti Praga Poludnie v poľskej Varšave, ktoré sa nachádza v blízkosti železničnej stanice Varšava východ. Železničná stanica toto územie ohraničuje zo severu, v južnej časti sa nachádza pamiatkovo chránená budova továrne Josefa Rosenthala z 1904, ktorá lokalitu ohraničuje z južnej strany. Na základe výškovej regulácie a funkčného využitia územia definovaného územným plánom je lokalita rozdelená na zónu A a zóny B1 až B3. V zóne A sa nachádza už spomínaná pamiatkovo chránená továreň, ktorú je možné využiť ako komunitné centrum s kultúrnymi, spoločenskými a inými voľnočasovými aktivitami so striktným zachovaním stavebnej pamiatkovo chránenej podstaty. Architektonická podoba budovy by mala zostať nezmenená. Je dovolené vniesť do budovy novú funkciu s potrebnými zmenami v usporiadaní miestností, pričom sa má v maximálnej miere zachovať pôvodné usporiadanie a obnoviť pôvodný vzhľad fasády. Nie je povolená žiadna nadstavba ani rozšírenie budovy.

V zóne B je podľa územného plánu predpokladaná prevládajúca obytná funkcia s podielom občianskej vybavenosti mestského významu. Výška zástavby v zóne B smerom ku stanici a na ulici Lubeľska na západnej strane je stanovená na 25m s povolenou hustotou zástavby až 100%. V tejto časti zóny B je podľa podmienok súťaže možné umiestniť študentské bývanie s počtom požadovaných obytných jednotiek 250 (220 jednolôžkových a 30 dvojlôžkových izieb) s vlastnou kúpeľňou a kuchynským kútom. Študentské bývanie by malo obsahovať spoločné priestory (recepcia s menšími priestormi na malé občerstvenie; pracovný a relaxačný priestor; práčovňa; miestnosť na bicykle).Vnútorný parter v území, ktoré vznikne výstavbou objektu študentského bývania je nutné navrhnúť v súlade s požiadavkami miestneho územného plánu a umožniť jeho ďalší rozvoj tak, aby bol moderným zázemím pre študentskú komunitu aj pre historickú budovu bývalej továrne.

Na  príprave národného kola súťaže a jeho vyhodnotení sa podieľala firma ISOVER a Fakulta Architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Národného kola sa zúčastnili študenti v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Medzinárodné kolo, do ktorého postupujú prvé dva návrhy z národnej súťaže, sa bude konať 8.– 10. júna 2022 vo Varšave.

Do národného kola bolo zaslaných 17 návrhov. Porota národného kola zasadala dňa 21. 4. 2022 v zložení:
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD., ÚKAIS FAD STU - predseda poroty
Ing. arch. Zuzana Zacharová, design factory, o.z.
Ing. arch. Gabriela Rolenčíková, rolencikova s.r.o.
Doc. Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD., ÚUÚP FAD STU
Prof. Ing. Silvia Vilčeková, PhD., TU Košice
Ing. arch. René Baranyai, RB architects
Ing. arch. Rudolf Lesňák, RULES, s.r.o.
Ing. arch. Patrik Domanický – víťaz národnej súťaže 2020
Ing. arch. Tomáš Guniš, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

V zmysle súťažných podmienok boli ocenené tri prvé návrhy prvou, druhou a treťou cenou. Prvé dva návrhy podľa štatútu súťaže postupujú do medzinárodného kola a budú reprezentovať Slovenskú republiku na medzinárodnom kole vo Varšave. Zástupca divízie ISOVER firmy Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. udelil dve odmeny podľa vlastného uváženia ďalším 2 súťažným projektom.

Hodnotenie poroty

1. miesto - súťažný návrh č. 1, heslo 491292
Sandra Blaškovičová + Martina Bežová, 4. ročník, FAD STUBA
Pozitívom návrhu je jeho čitateľnosť, ktorá spočíva vo využívaní modularity jednak vo výškovom aj priestorovom členení a  napojení na okolitý kontext mesta. Študentské bývanie nie je monolitickým monoblokom, ale skladačkou s opakovanou mierkou skeletu a vkladanými drevenými priestorovými jednotkami. Oddychový verejný priestor v rámci novo-vzniknutého vnútrobloku využíva v pôdorysnej stope modulovú mriežku odvodenú od priestorových modulárnych prvkov internátu, pričom ponecháva historickej budove svoj vlastný priestor s novou zeleňou. Návrh prvkov vnútorného nádvoria rešpektuje použitú modulovú sieť v pôdorysnej stope aj v dizajne priestorových prvkov mobiliáru. Architektonickým výrazom navrhnutá zástavba pripomína skôr veľkú bytovku a nie študentské bývanie, čo by bolo možné korigovať materiálovým prevedením a redukciou farebných kontrastov.

2. miesto - súťažný návrh č. 7, heslo 432791
Bc. Juraj Potočár + Bc. Dávid Ontek, 6. ročník, FAD STU BA

Návrh vsadil na kompaktný tvar zástavby, ktorá sa drží hmotovej línie jestvujúcej mestskej štruktúry v predstaničnom priestore, čím vznikol malý park oddeľujúci bývanie od komunikácie pred stanicou. Bloková kompaktnosť je v tomto kontexte priaznivá, vytvára v novom študentskom vnútrobloku poloverejný priestor venovaný študentským voľnočasovým aktivitám a necháva vyznieť pamiatkovo-chránenú budovu. Architektonický návrh budovy podobe kultivovanej jednoduchej hmoty so zaujímavo riešeným parterom s oblúkmi poskytuje aj možnosť iného nočného obrazu architektúry študentského internátu. Výraznejšie kompozičné dopracovanie, špecifikáciu povrchov by si zaslúžil parkový priestor a navrhované pochôdzne zelené strechy. 

3. miesto  - súťažný návrh č.11, heslo 208217
Jozef Červenák, 4. ročník, FAD STU BA 

Návrh rieši študentské bývanie v podobe hmoty, ktorá lemuje poskytnutý pozemok, pričom do vzniknutého vnútrobloku vkladá ďalšiu hmotu, ktorá člení poloverejný parter študentského dvora s možnosťou vytvorenia rozmanitých priestorov. Prednosťou návrhu sú architektonicky zaujímavo vyriešené vnútorné zelené dvory v rámci novovzniknutého vnútrobloku, ktoré môžu poskytnúť rôzne atmosféry a zážitky z priestoru. Celková výška hmoty novostavby študentského internátu najmä v oblých nárožiach pôsobí masívne má však kultivovanú fasádu s loggiami a použitie režnej tehlovej fasády je v danom prostredí vhodné.

Odmeny:

Odmena za koncepčnú prácu s historickou budovou: Súťažný návrh č. 2, heslo 28131203
Cindy Baloghová + Ivan Magerčák, SvF KARCH STU BA

Odmena za technicky prepracované analýzy: Súťažný návrh č. 6, heslo 156214
Peter Dúbravka + Matúš Zajac, SvF KARCH STUBA

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ako aj odovzdanie cien za účasti dekana FDA STU a členov poroty sa uskutoční v rámci Noci architektúry v priestoroch Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave podľa pandemickej situácie.

Doc. Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., ÚKAIS, FA STU Bratislava, tajomník súťaže