Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA
VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA VO FUNKCII VÝSKUMNÉHO PRACOVNÍKA

NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE
Výberové konanie pre obdobie 2007-2012

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na 1 pracovné miesto vo funkcii  vedeckovýskumného pracovníka/pracovníčky pre študijné odbory Architektúra a urbanizmus a Priestorové plánovanie   na  Ústave urbanizmu FA STU.

1. Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie v odbore Architektúra a urbanizmus alebo príbuznom odbore
 • ukončené doktorandské štúdium v odbore Architektúra a urbanizmus, Urbanizmus,  Priestorové plánovanie, alebo programe Krajinná architektúra a krajinné plánovanie resp. jeho ukončenie v roku 2007
 • aktívne používanie anglického a minimálne dvoch ďalších svetových jazykov v odbornej komunikácii (mimo slovenského a českého jazyka)
 • okumentované vedeckou a odbornou publikačnou činnosťou v angličtine v zahraničí a certifikátom znalosti anglického jazyka
 • pedagogické skúsenosti  min. 3 roky (aj externe) vrátane pedagogickej činnosti v anglickom jazyku

2. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

 • aktívna vedeckovýskumná činnosť v predmetnej oblasti dokumentovaná účasťou na riešení projektov KEGA, VEGA a APVV/APVT
 • skúsenosti s prácou na vedeckovýskumných projektoch programov EU
 • skúsenosti s prácou na vedecko-pedagogických projektoch programov EU
 • vedeckovýskumná alebo pedagogická stáž v zahraničí

3. Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • štruktúrovaný životopis
 • kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
 • zoznam a doklady o pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti uchádzača
 • anotácia ponuky svojho pôsobenia v rámci odboru

4. Termín nástupu:

 • 1. 7. 2007

5. Podmienky podania žiadosti:

 • podklady a formuláre pre spracovanie žiadosti sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Lárišová t.č. 02/57 276 229
 • písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 12.6.2007  t.j. 3 týždne od uverejnenia ponuky na internetovej stránke Ministerstva školstva SR s označením „ Výberové konanie“

 

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA
VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA VO FUNKCII PROFESORA

NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE
Výberové konanie pre obdobie 2007-2012

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na funkčné miesto  profesora/profesorky pre študijný odbor Záhradná a krajinná architektúra, študijné programy Krajinná architektúra a krajinné plánovanie

1. Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie v odbore architektúra a urbanizmus alebo príbuzných odboroch
  titul PhD. alebo DrSc.
 • vedeckopedagogický titul profesor alebo docent so začatým inauguračným konaním
 • pedagogická prax min. 15 rokov so špecializáciou na krajinnú architektúru a krajinné plánovanie
 • vedeckovýskumná prax min. 15 rokov v univerzitnom výskume so zameraním na krajinnú architektúru a krajinné plánovanie so samostatným vedením výskumných projektov
 • prax vo vedení zahraničných pedagogických a výskumných projektov
 • znalosť anglického a nemeckého jazyka

2. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

 • aktívna pedagogická a vedecko-výskumná činnosť v predmetnej oblasti
 • participácia v medzinárodných vedeckovýskumných projektoch

3. Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • štrukturovaný životopis
 • kópia dokladu o VŠ vzdelaní
 • kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD. a vedeckoped. titul Doc.
 • zoznam a doklady o pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti uchádzača
 • anotácia ponuky svojho pôsobenia v rámci odboru

4. Termín nástupu:

 • ihneď

5.  Podmienky podania žiadosti:

 • podklady a formuláre pre spracovanie žiadosti sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Lárišová t.č. 02/544 35 259
 • písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr  12.6.2007 t.j. 3 týždne od uverejnenia ponuky na internetovej stránke Ministerstva školstva SR s označením „ Výberové konanie“.