Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA
VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA VO FUNKCII VÝSKUMNÉHO PRACOVNÍKA

NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE
Výberové konanie pre obdobie 2007-2012

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii  odborného asistenta, pre študijný odbor Architektúra, študijné zameranie  Interiér a výstavníctvo .   
 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
  • vysokoškolské vzdelanie  III. stupňa
  • aktívna pedagogická a vedeckovýskumná činnosť v predmetnej oblasti  
  • znalosť jedného svetového jazyka
    
 1. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
  • významné domáce a zahraničné ocenenia v súťažiach
  • študijné skúsenosti zo zahraničia
  • úspešné realizácie v praxi v požadovanom odbore
    
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
  • písomná žiadosť
  • odpis z registra trestov
  • kópie dokladov o dosiahnutom stupni vysokoškolského vzdelania
  • štrukturovaný životopis
  • portfólio výberu doterajších prác
    
 1. Termín nástupu:
  •  1.7.2007
    
 1. Podmienky podania žiadosti:
  • podklady a formuláre pre spracovanie žiadosti sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Lárišová t.č. 02/57 276 229
  • písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 22.6.2007  t.j. 3 týždne od uverejnenia ponuky na internetovej stránke Ministerstva školstva SR s označením „ Výberové konanie“.