Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA
VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA VO FUNKCII ODBORNÉHO ASISTENTA
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE
Výberové konanie pre obdobie 2007-2012

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii  odborného asistenta, pre študijný odbor Architektúra na Ústave dejín a teórie v architektúre a obnovy pamiatok.

1. Kvalifikačné predpoklady:

 •  vysokoškolské vzdelanie II. st.
 •  ukončené doktorandské štúdium  
 •  znalosť jedného svetového jazyka

2. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

 • aktívna pedagogická a vedeckovýskumná činnosť v predmetnej oblasti.

3. Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • odpis z registra trestov
 • štruktúrovaný životopis
 • kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
 • zoznam a doklady o pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti uchádzača
 • anotácia ponuky svojho pôsobenia v rámci odboru

4. Termín nástupu:

 • 1. 10. 2007

5. Podmienky podania žiadosti:

 • podklady a formuláre pre spracovanie žiadosti sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Lárišová t.č. 02/57276 229
 • písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr 17.9.2007 t.j. 3 týždne od uverejnenia ponuky na internetovej stránke Ministerstva školstva SR s označením „ Výberové konanie“.

 

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA
VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA VO FUNKCII ODBORNÉHO ASISTENTA
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE
Výberové konanie pre obdobie 2007-2012

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii  odborného asistenta, pre študijný odbor Dizajn, študijný program Interiérový dizajn a študijný odbor Architektúra, študijné zameranie Interiér a výstavníctvo.

1. Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie a prax v oblasti
 • ukončené doktorandské štúdium
 • úspešné realizácie v praxi v požadovanom odbore
 • študijné skúsenosti v zahraničí
 • znalosť anglického a nemeckého jazyka

2. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

 • aktívna pedagogická činnosť v predmetnej oblasti so zameraním na interierový dizajn a konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
 • významné domáce alebo zahraničné ocenenie v medzinárodných súťažiach /kópie/

3. Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • odpis z registra trestov
 • štruktúrovaný životopis
 • kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
 • portfólio výberu doterajších umeleckých prác
 • stručná anotácia koncepcie svojho pôsobenia v rámci študijných programov

4. Termín nástupu:

 • 1. 10. 2007

5. Podmienky podania žiadosti:

 • podklady a formuláre pre spracovanie žiadosti sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Lárišová t.č. 02/57276 229
 • písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr 17.9.2007 t.j. 3 týždne od uverejnenia ponuky na internetovej stránke Ministerstva školstva SR s označením „ Výberové konanie“.