Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

PROGRAM RIADNEHO ZASADNUTIA
AKADEMICKÉHO SENÁTU FA STU
dňa 26. septembra 2007 (streda) o 10,00 h.
v zasadačke dekana FA STU (1. posch.)

  1. Prezentácia, otvorenie, schválenie programu a overovateľa zápisnice
  2. Kontrola uznesení
  3. Aktuálne informácie z činnosti na FA STU (dekan FA STU)
  4. Správa z kolégia dekana FA STU (Andráš
  5. Rôzne
  6. Záver

Ing.arch. Milan Andráš, PhD.
Predseda senátu