Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  FUNKCIE

vedúceho/vedúcej Oddelenia pre mzdy a ľudské zdroje
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE

___________________________________________________________________________

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho/vedúcej Oddelenia pre mzdy a ľudské zdroje .

 

 

 

  1. Kvalifikačné predpoklady:

·        vysokoškolské  vzdelanie ekonomického smeru

 

  1. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

·        min. 10 rokov odbornej praxe vo  VŠ

·        organizačné a riadiace schopnosti

 

  1. Zoznam požadovaných dokladov:

·        písomná žiadosť

·        štrukturovaný životopis

·        kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania

·        odpis z registra trestov

 

  1. Termín nástupu a rozsah pracovného úväzku:

·         november  2007

 

5.   Podmienky podania žiadosti:

·        podklady a formuláre pre spracovanie žiadosti sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Lárišová t.č. 02/57 276 229

·        písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie  slobody  č. 19,  812 45  Bratislava,  s označením  „Výberové  konanie“najneskôr do 24.10.2007