Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  DVOCH  PRACOVNÝCH MIEST

VYSOKOŠKOLSKÝCH  UČITEĽOV  VO FUNKCIÁCH  ODBORNÝCH ASISTENTOV

NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY

SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2007-2012

 

 

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na obsadenie  dvoch pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkciách  odborných asistentov, s miestom pôsobenia - Kabinet jazykov,  pre  študijné programy  v bakalárskom a doktorandskom študijnom programe.   

 

 

  1. Kvalifikačné predpoklady:

·        vysokoškolské vzdelanie

·        pedagogické skúsenosti 

·        znalosť jedného svetového jazyka

 

  1. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

·        aktívna pedagogická a vedeckovýskumná činnosť v predmetnej oblasti

 

  1. Zoznam požadovaných dokladov:

·        písomná žiadosť

·        odpis z registra trestov

·        štruktúrovaný životopis

·        kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní

·        zoznam a doklady o pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti uchádzača

·        anotácia ponuky svojho pôsobenia v rámci odboru

 

  1. Termín nástupu:

·        november 2007

     

      5.  Podmienky podania žiadosti:

·        podklady a formuláre pre spracovanie žiadosti sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Lárišová t.č. 02/57 276 229

písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do   24.10.2007 t.j. 3 týždne od uverejnenia ponuky na internetovej stránke Ministerstva školstva SR s označením „ Výberové konanie“.