Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

VODRÁŽKA, P. - vedúci riešiteľ, GREGOR, P.- GREGOROVÁ , J.- HLINICKÝ, J.- KVASNICOVÁ , M.- SCHWARCZOVÁ , A. - riešitelia : VÚ-O5/l99l-IG/A  Metodika spracovania kultúrnohistorickej a sociologickej topografie a bonity historických sídelných štruktúr s výstupom pre metodicko-správnu, projekčnú a stavebno-realizačnú činnosť, l99l-l993

VODRÁŽKA, P. - vedúci riešiteľ, GREGOR, P.- GREGOROVÁ , J.- HLINICKÝ, J. -KVASNICOVÁ , M.- SCHWARCZOVÁ , A. - riešitelia : VÚ-30/94G, Determinanty a limity architektonickej tvorby /environmentálne, kultúrno-historické a konštrukčno-technologické činitele/, l994-l996

VODRÁŽKA, P. - vedúci riešiteľ, GREGOR, P.- GREGOROVÁ , J.- HLINICKÝ, J. - KRÁĹOVÁ, E., - KVASNICOVÁ , M. - LALKOVÁ, J. - POLOMOVÁ, B. - SCHWARCZOVÁ , A. - GALAJDOVÁ, J. - MICHALÁK, D. - VIRŠÍK, R. - riešitelia : Aktuálne aspekty ochrany a obnovy architektonického pamiatkového fondu na Slovensku, 2000-2002

KOVÁČ, B. - vedúci riešiteľ, KEPPL, J. - VODRÁŽKA, P. - ŠPAČEK, R. - VITKOVÁ, Ĺ. - SOMORA, B. - NAHÁLKA, P. - riešitelia : Rozvoj architektonických študijných programov 1. a 2. stupňa s ohľadom na medzinárodné  kontexty vzdelávania v architektúre. Číslo projektu: MŠ 3/2213/04, doba riešenia: 2004 – 2007

POHANIČOVÁ, J. – vedúci riešiteľ, BELČÁKOVÁ, I. – GOJDIČ, I. – VÍTKOVÁ, Ľ. – VODRÁŽKA, P.:  Historizmus - permanentný fenomén, grant VEGA 1/0741/08, doba riešenia: 2008 – 2011

POHANIČOVÁ, J. – vedúci riešiteľ, DULLA, M. – ŠOLTÉSOVÁ, D. – VODRÁŽKA, P.:  M.M. Harminc – od historizmov k moderne a funkcionalizmu, grant VEGA 1/0417/11,                                                                                        

VODRÁŽKA, P.: Regenerácia narušených polôh /lokalít/ historických častí miest, In: Zborník vedeckého kolokvia s medzinárodnou účasťou „Metodológia obnovy architektonického dedičstva“, FA STU Bratislava, ICOMOS - národný komitét pre Slovensko, Pamiatkový ústav Bratislava, ECOVAST - Európska rada pre dedinu a malé mesto - slovenská sekcia, Banská Štiavnica, 4,-5.5.2000, str.6

VODRÁŽKA, P.: Pešie zóny v organizme mesta, In: Zborník referátov z vedeckej konferencie „Minulosť a perspektívy peších zón na Slovensku“, Spolok architektov Slovenska, Fakulta architektúry STU, Martin, 4.6.2003, ISBN 80-88757-25-8, str.2-3

VODRÁŽKA, P.: Urbanistické súbory socialistického realizmu na Slovensku, In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie „Hodnoty a perspektívy ochrany architektúry a urbanistických štruktúr 50.-tych a 60.-tych rokov 20. storočia“, Pamiatkový úrad SR, Ústav stavebníctva a architektúry SAV pod záštitou Ministerstva kultúry SR, Agroinštitút Nitra, 30.9.-2.10.2008,     ISBN 978-80-89175-30-7,str.57-64

VODRÁŽKA, P.: Kontinuitätslösung der historischen und neuzeitlichen struktur in der Stadtkernen, In: Zborník medzinárodného kolokvia „Regionale Siedlungsysteme von Mittel- und Kleinstädten, HAB Weimar, str.9, 1985

VODRÁŽKA, P.: Vývoj názorov na riešenie priestoru Obchodnej ulice v Bratislave  a regulačný  plán Obchodnej ulice, In: Zborník II.medzinárodného sympózia "Aktivizácia pamiatkových objektov a mestských súborov" (Aktivierung von Baudenkmal - Objekten und Stadtbaukomplexen), Pszcyna, str.14,1995,

VODRÁŽKA, P.: Niektoré vybrané problémy bratislavského historického jadra, In: Zborník medzinárodného workshopu "Nový  život ve starých městech", RID Centrum Ústavu územního rozvoje v spolupráci s mestom Třebíč, Medzinárodná  federácia pre bývanie a plánovanie, Třebíč,  6.-8.10.1997,

VODRÁŽKA, P. -  GREGOR, P. : Metodika tvorby územného a regulačného plánu MPR Nový  Jičín, In: Zborník medzinárodného workshopu Plánování a rozvoj památkově chráněných území, RID Centrum Ústavu územního rozvoje v spolupráci s mestom Kutná  hora, Medzinárodnou federáciou pre bývanie a plánovanie (IFHP) a Odborom památkové péče Ministerstva kultúry ČR, l996,

VODRÁŽKA, P.-  KOVÁČ, B. : Nový  Jičín - územný plán mestskej pamiatkovej rezervácie, In: Zborník výročnej konferencie Proměny městských center, Asociace pro urbanismus a územní plánování, Čelákovice, 18.- 19. 10. 1996

VODRÁŽKA, P. – BACOVÁ, A.: Bývanie v okrajovej zóne mesta /územný plán zóny mestskej časti  Vrakuňa – Bratislava. In: Zborník referátov z konferencie s medzinárodnou účasťou, FA STU Bratislava, FA     ČVUT Praha,  VŠB TU Ostrava, STF STU Bratislava,  STF TU Košice, ČSSI, SAS, AAA Atelier Praha, Vysoké Tatry – Podbanské, 18.-19.5.2000,

VODRÁŽKA, P. - LALKOVÁ, J.: Tvorba architekta v pamiatkovo chránenom území, In: Zborník vedeckej konferencie, venovanej storočnici umeleckého spolku Generácia 1909 a osobnosti Cypriána Majerníka „Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach“, Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra dejín a teórie umenia, 21.-22.10.2009,

VODRÁŽKA, P. - DVOŘÁKOVÁ, V.: O hodnotách urbanizmu a architektúry v Banskej Štiavnici, In: Zborník seminára Banská Štiavnica – 20 rokov svetovým dedičstvom UNESCO, venovaného 20. výročiu zápisu historického mesta Banská Štiavnica a technických pamiatok v jeho okolí do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, kaplnka Kammerhofu, Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica,10.10.2013

VODRÁŽKA, P., KOVÁČ, B. /vedúci kolektívu/, GREGOR, P., GREGOROVÁ, J.: Územný plán mestskej pamiatkovej rezervácie, In: Zborník odbornej časti výročného zhromaždenia členov Asociace pro urbanismus a územní plánování, 18.-19.10.1996, Čelákovice, Asociace pro urbanismus a územní plánování, 1997,

VODRÁŽKA, P., BARTOŠOVÁ, N.: Regenerácia priestorov a objektov bývalej Rothovej továrne na     patróny v Bratislave, In: Zborník medzinárodnej konferencie Techne, 21.-22.10. 2010, Ostrava, VŠB - TU Ostrava   Fakulta stavební, Katedra architektury, str. 55-57, ISSN 1217-8808

VODRÁŽKA, P. -  KOVÁČ, B. : Land-Use Plan as a Means for Cultural Heritage Areas   Management /Územný plán - nástroj riadenia území kultúrneho dedičstva/, In: Zborník príspevkov medzinárodnej konferencie The Limits of Heritage, The 2nd Heritage Forum of Central Europe, 11-14. jún 2013, Krakow, Medzinárodné kultúrne centrum

VODRÁŽKA, P.- POHANIČOVÁ, J.: From historicism to modernism and functionalism in the work of the architect Harminc. SGEM 2016. 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Book 4 – Arts, Performing Arts, Architecture and Design. Architecture and Design. 6.-9. april 2016, Vienna, Austria 2016. 777 s., s. 273; 277, ISSN/ISBN 2367-5659/978-619-7105-54-4.

VODRÁŽKA, P.- PASTOREKOVÁ, L.: (In)Visible elements of the city: Military architecture in the context of urban structure development. In: Zborník príspevkov Procedia Engineering, vydavateľ Elsevier (akceptované na publikovanie 20. 9. 2016), názov prednášky: (In)Visible elements of the city: Military architecture in the context of urban structure development, sekcia: SS9: Historic structures of production areas as a development potential – II, specific Session Convener: Assoc.Prof.Dr. Eva Kralova – Slovakia, názov konferencie: World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium, miesto konania: Praha (Duo Hotel Congress Centre),13 - 17. 6. 2016, dátum prednášky: 14. 6. 2016