Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV!!!!!

Fond architekta Emila Belluša, n. f. vypisuje výberové konanie na podávanie žiadostí na finančnú podporu projektov a aktivít  pre akademický rok 2008/2009 zameraných na:

Ø      modernizáciu systémov architektonického vzdelávania,

Ø      rozvoj a kontakty s vysokými školami architektonického zamerania            zo zahraničia, zapájanie sa do medzinárodných programov,

Ø      vydávanie technickej literatúry, učebníc a modernizáciu učebných pomôcok,

Ø      organizáciu odborných a vedeckých seminárov a konferencií,

Ø      zabezpečovanie odmien a cien za architektonické, technické, vedecké diela, hodnotné rukopisy a prednášky,

Ø      podporu rozvojových projektov architektonického školstva,

Ø      podporu talentovaných študentov a mladých pedagógov v účasti                         na domácich a zahraničných súťažiach.

 

Požiadavky na podávanie žiadostí:

Ø      vyplnené tlačivo žiadosti, podpísané vedúcim pracoviska         (v prípade žiadosti študentov - garantujúcim pedagógom), doručené osobne do kancelárie FAEB (dekanát FA STU,      č.dv. 134, Žigo Jozef) alebo do podateľne FA STU,

Ø      elektronická podoba žiadosti je k dispozícii na w-stránke       FA STU, www.fa.stuba.sk

    

UZÁVIERKA PODÁVANIA ŽIADOSTÍ: 20. OKTÓBER 2008

(Neúplné žiadosti a žiadosti po termíne nebudú akceptované.)

  

 

 

Ing. arch. Branislav Somora, PhD.

       správca fondu