Prejsť na obsah
Uchádzači

 

Výsledky prijímacích skúšok na inžinierske a magisterské štúdium na Fakulte architektúry STU v Bratislave pre akademický rok 2012/2013

Hlavná hodnotiaca komisia pre prijímacie skúšky  na FA STU na svojom zasadnutí dňa 25.6.2012 prijala rozhodnutie o výsledkoch prijímacích skúšok a splnení ďalších podmienok na štúdium podľa akreditovaných študijných programov. Komisia odporučila dekanke fakulty, aby na štúdium po splnení všetkých podmienok prijímacieho konania boli prijatí tí uchádzači, ktorí splnili  kvalitatívne kritériá vyjadrené v bodoch v zmysle zverejnených podmienok pre prijatie ( po zohľadnení výsledku v prípade rovnosti bodov viacerých uchádzačov ) v nasledovnom vyjadrení:

ŠP Architektúra
  155 uchádzačov ( posledný úspešný uchádzač s počtom získaných bodov 51 )

ŠP Dizajn
  46 uchádzačov ( posledný úspešný uchádzač s počtom získaných bodov 52 )

ŠP Urbanizmus
  8 uchádzačov ( posledný úspešný uchádzač s počtom získaných bodov 58 )

 

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
dekanka FA STU

V Bratislave 25.6.2012


Uchádzač zistí počet bodov, ktorý dosiahol na prijímacej skúške, po zadaní svojho rodného čísla na adrese: http://is.stuba.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl?lang=sk .

Všetci uchádzači dostanú písomné vyjadrenie o výsledku prijímacej skúšky najneskôr do 30 dní od rozhodnutia hlavnej komisie (t. j. do 25.7.2012) ako doporučenú zásielku. Uchádzači, ktorí dosiahli nižší počet bodov ako je uvedený pre jednotlivé ŠP nebudú prijatí na štúdium.

(Poznámka k textu v AIS: "Nedodali ste však ešte všetky požadované doklady (viď sekciu Dokumenty vo Vašej elektronickej prihláške)." - má sa na mysli nedoručenie diplomu z Bc. stupňa na ŠO FA STU, resp. Ing. stupňa.)

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na štúdium sa podáva až potom, keď  uchádzač obdrží rozhodnutie.