Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan FA STU vyhlasuje začiatok prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akad. rok 2009/2010 v internej a externej forme na akreditované študijné odbory: 5.1.1 Architektúra a urbanizmus, 5.1.2 Priestorové plánovanie, 2.1.18 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry, 2.2.6 Dizajn. O doktorandské štúdium v študijnom programe architektúra, konštrukcie v architektúre, urbanizmus, obnova architektonického dedičstva, priestorové plánovanie, teória architektúry, dizajn sa môžu uchádzať absolventi inžinierskeho a magisterského štúdia týchto študijných odborov, ako i príbuzných odborov z iných vysokých škôl. Lehota na podanie prihlášok je do 25. 5. 2009 Termín prijímacieho konania je 25.6.2009. Bližšie informácie získate na stránkach doktorandského štúdia...