Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKČNÉHO MIESTA
docenta/docentky
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE
pre obdobie 2009 - 2014

 

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta/docentky,  pre študijný odbor

5.1.1. Architektúra a urbanizmus, študijný program Architektúra

na Ústave interiéru a výstavníctva FA STU v Bratislave.

1.   Kvalifikačné predpoklady:
 • vedecko-pedagogický titul „docent" vodbore alebo príbuznom odbore

 

2.   Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

 

 • aktívna pedagogická, vedecko-výskumná, resp. tvorivá aprojektová prax vpredmetnej oblasti (predpokladané garantovanie bloku predmetov špecializácie)
 • aktívna znalosť svetového jazyka
 • vek do 65 rokov
3.   Zoznam požadovaných dokladov:

      u interných uchádzačov

 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia , ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy vdanej oblasti
 • zoznam adoklady pedagogickej, vedecko-výskumnej aumelecko-tvorivej činnosti uchádzača
 • portfólio vlastnej tvorby avýsledkov pedagogického pôsobenia

 

      mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:

 • kópia dokladu opríslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • kópia dokladu oudelení akademického titulu PhD., CSc.
 • kópia dokladu oudelení vedecko-pedagogického titulu docent
 • štruktúrovaný životopis
 • výpis zregistra trestov

4.  Termín nástupu:

 • december 2009    

6.   Rozsah pracovného úväzku: 

 • plný

 

6.   Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 21 dní od uverejnenia ponuky na stránke MŠ SR s označením „Výberové konanie".

Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová
t.č. 02/57 276 229; sabolova@fa.stuba.sk