Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKČNÉHO MIESTA
docenta/docentky
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE
pre obdobie 20010 - 2015

 

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta/docentky,  pre študijný odbor

5.1.1. Architektúra a urbanizmus - garantovanie predmetov Stavebná fyzika I., Stavebná fyzika II., Svetlo v architektúre, na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry FA STU v Bratislave.

  1.   Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogický titul „docent" vštudijnom odbore alebo príbuznom študijnom odbore
  • minimálne 3 roky praxe

 

2.   Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

  • aktívna pedagogická a vedecko-výskumná činnosť voblasti garantovaných predmetov
  • aktívna znalosť svetového jazyka
  • vek do 65 rokov
  1. Zoznam požadovaných dokladov:
  • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia na funkčnom mieste docentky/docenta
  • zoznam adoklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti /portfólio/ uchádzača
  • program pôsobenia
  • kópia dokladu opríslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
  • kópia dokladu oudelení akademického titulu PhD., CSc.
  • kópia dokladu oudelení vedecko-pedagogického titulu docent
  • štruktúrovaný životopis
  • výpis zregistra trestov

 

 4.  Termín nástupu:

január 2010

  1. Rozsah pracovného úväzku: 
  • plný

6.   Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 21 dní od uverejnenia ponuky na internetovej stránke MŠ SR s označením „Výberové konanie". Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová; t.č. 02/57 276 229; sabolova@fa.stuba.sk