Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  FUNKČNÉHO MIESTA
VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA  VO FUNKCII ODBORNÉHO ASISTENTA
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY
SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE
Výberové konanie pre obdobie 2010-2015

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77  zákona NR SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na 1 pracovné miesto  odborného asistenta, pre predmet Grafický dizajn na Ústave dizajnu FA STU.  

1.    Kvalifikačné predpoklady:
·    vysokoškolské vzdelanie v odbore dizajn výrobkov alebo grafický dizajn
·    pedagogické skúsenosti  
·    znalosť jedného svetového jazyka
·    vek do 65 rokov

2.    Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
·    aktívna pedagogická činnosť v predmetnej oblasti

3.    Zoznam požadovaných dokladov:
·    písomná žiadosť
·    štruktúrovaný životopis
·    kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
·    zoznam a doklady o pedagogickej činnosti uchádzača
·    doloženie voľnej tvorby, resp, výtvarnej praxe
·    výpis z registra trestov

4.    Termín nástupu:
·    apríl 2010

      5.  Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 21 dní od uverejnenia ponuky na stránke MŠ s označením „ Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov FA STU, p. Sabolová na t.č. 02/544 35 259; 0918665005; sabolova@fa.stuba.sk