Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKČNÉHO MIESTA

VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA  VO FUNKCII ODBORNÉHO ASISTENTA

NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY

SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2010 - 2015Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na 1 pracovné miesto vo funkcii odborného asistenta, pre študijný odbor Architektúra a urbanizmus na Ústave architektúry obytných a občianskych budov.  

1.    Kvalifikačné predpoklady:
·    vysokoškolské vzdelanie
·    pedagogické skúsenosti  
·    znalosť jedného svetového jazyka
·    vek do 65 rokov

2.    Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
·    aktívna pedagogická a vedeckovýskumná činnosť v predmetnej oblasti
/ typológia obytných a občianskych budov, ako aj stavieb pre priemysel a poľnohospodárstvo/

3.    Zoznam požadovaných dokladov:
·    písomná žiadosť
·    štruktúrovaný životopis
·    kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
·    zoznam a doklady o pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti uchádzača
·    anotácia ponuky svojho pôsobenia v rámci odboru
·    výpis z registra trestov

4.    Termín nástupu, úväzok:
·    marec 2010, celý úväzok

      5.  Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 21 dní od uverejnenia ponuky na internetovej stránke MŠ SR s označením „ Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov FA STU, p. Sabolová, č.t. 02/57276229; 0918665005; sabolova@fa.stuba.sk