Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKČNÉHO MIESTA
profesora
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2010 – 2015


Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta
                                                                      p r o f e s o r a

                                                          pre študijný odbor 2.2.6 Dizajn

s pôsobením na Ústave dizajnu a výtvarných disciplín FA STU v Bratislave.

1.    Kvalifikačné predpoklady:
·    vysokoškolské vzdelanie
·    vedecko-pedagogický  titul „profesor“ v odbore alebo príbuznom odbore
 
2.   Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
·    aktívna  pedagogická  a vedecko-výskumná  činnosť  v predmetnej  oblasti  min. 20  rokov
      so zameraním na dejiny, teóriu, metodológiu a sémantiku dizajnu
·    aktívna znalosť svetového jazyka

3.    Zoznam požadovaných dokladov:
u interných uchádzačov
·    písomná   žiadosť,  ktorá  obsahuje  zámery a  koncepcie  žiadateľa  pre  pôsobenie  na funkčnom mieste profesora  
·    študijný program (časť akreditačného spisu), o ktorého garanciu sa žiadateľ uchádza

mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:
·    kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
·    kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc., ArtD., DrSc.
·    kópia dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu profesor
·    zoznam  a  doklady  o  pedagogickej,  vedecko-výskumnej  tvorivej  činnosti   (portfólio) uchádzača za posledných 5 rokov
·    štruktúrovaný životopis
·    čistý výpis z registra trestov

 4.  Termín nástupu:
   1.10.2010     

5.    Rozsah pracovného úväzku:  
·    plný

6.     Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 21 dní od uverejnenia ponuky na internetovej stránke MŠ SR s označením „Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU u p. Sabolovej, t.č. 02/57 276 229; sabolova@fa.stuba.sk