Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKČNÉHO MIESTA
profesora/profesorky
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2010 – 2015


Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora/profesorky,  pre študijný odbor
5.1.1. Architektúra a urbanizmus


      1.   Kvalifikačné predpoklady:
·    vedecko-pedagogický  titul profesor alebo docent v odbore alebo príbuznom odbore

 
2.   Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
·    aktívna pedagogická, vedecko-výskumná, resp. tvorivá a projektová prax v predmetnej oblasti
·    aktívna znalosť svetového jazyka


3.    Zoznam požadovaných dokladov:
u interných uchádzačov
·    písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia , ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy v danej oblasti
·    zoznam a doklady  pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti
·    portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia

mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:
·    kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
·    kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc.
·    kópia dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu profesor, docent
·    štruktúrovaný životopis
·    čistý výpis z registra trestov

 4.  Termín nástupu:
   1.7.2010     

              
5.     Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 15 dní od uverejnenia ponuky na internetovej stránke MS SR s označením „Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová, t.č. 02/57 276 229;0918665005; sabolova@fa.stuba.sk