Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKČNÉHO MIESTA
profesora/profesorky
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2011 – 2013

Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora/profesorky,  pre študijný odbor
6.1.17 Záhradná a krajinná architektúra, študijné programy Krajinná architektúra a krajinné plánovanie, resp. Krajinárstvo a krajinné plánovanie
Fakulty architektúry STU v Bratislave.


      1.   Kvalifikačné predpoklady:
·    vysokoškolské vzdelanie v odbore krajinná architektúra/krajinné plánovanie alebo príbuzných odboroch, titul PhD. alebo  DrSc.
·    udelený akademický titul „profesor“
·    prax vo vedení zahraničných pedagogických a výskumných projektov

2.   Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
·    aktívna pedagogická a vedecko-výskumná činnosť min. 10 rokov v oblasti krajinnej architektúry, krajinného plánovania
·    vítané členstvo vo významných domácich a zahraničných organizáciách v predmetnej oblasti
·    aktívna znalosť minimálne anglického jazyka so spôsobilosťou v tomto jazyku komunikovať a publikovať
·    aktívna príprava akreditačného spisu v ŠP Krajinná architektúra a krajinné plánovanie


3.    Zoznam požadovaných dokladov:
·    písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy v danej oblasti
·    zoznam a doklady pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti
·    portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia
·    kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
·    kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc., ArtD.,Dr.
·    kópia dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu profesor
·    štruktúrovaný životopis
·    výpis z registra trestov

 4.  Termín nástupu:
   február 2011     

5.    Rozsah pracovného úväzku:  
·    plný
              
6.     Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 21 dní od uverejnenia ponuky  s označením „Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová,
 t.č. 02/57 276 229; sabolova@fa.stuba.sk