Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA
VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA  VO FUNKCII ODBORNÉHO ASISTENTA
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY
SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2011 - 2016


Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na 1  miesto
odborného asistenta
 pre  odbor Dizajn, predmety Dizajnérska kresba a Bionické modelovanie s pedagogickým a vedecko-výskumným pôsobením na Ústave dizajnu

1.    Kvalifikačné predpoklady:
•    vysokoškolské vzdelanie v odbore dizajn
•    ukončené alebo prebiehajúce štúdium III. stupňa
•    pedagogické skúsenosti  
•    znalosť jedného svetového jazyka

2.    Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
•    aktívna pedagogická a vedeckovýskumná činnosť v predmetnej oblasti
•    kritériom pre výberové konanie sú aj výsledky odbornej činnosti a predložený program pôsobenia


3.    Zoznam požadovaných dokladov:
u interných uchádzačov

•    písomná žiadosť, prehľad pedagogickej, vedeckovýskumnej činnosti
•    program pôsobenia
•    portfólio prác

mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:
•    kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
•    štruktúrovaný životopis
•    zoznam a doklady o pedagogickej činnosti uchádzača
•    čistý výpis z registra trestov

4.    Termín nástupu
December 2011

      5.  Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry STU v Bratislave,  Nám. slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 04.11.2011 s označením „ Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov FA STU, p. Sabolová, č.t. 02/57276229; sabolova@fa.stuba.sk