Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA
VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA  VO FUNKCII ODBORNÉHO ASISTENTA
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY
SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2012 - 2015


Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona  č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje  výberové konanie na  pracovné miesto
odborného  asistenta
 pre študijný odbor Dizajn,  s pedagogickým pôsobením na Ústave dizajnu


1.    Kvalifikačné predpoklady:
•    vysokoškolské vzdelanie v odbore dizajn
•    pedagogické skúsenosti 
•    znalosť jedného svetového jazyka
•    ukončené alebo prebiehajúce štúdium 3. stupňa, s dizertačnou skúškou v odbore dizajn

2.    Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
•    aktívna pedagogická činnosť v oblasti Podpory kreativity a inovatívnosti, Teórie a metodológie dizajnu a Autorského práva a výkonu povolania 

3.    Zoznam požadovaných dokladov:
•    portfólio tvorby
•    prehľad publikačnej činnosti

mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia
•    štruktúrovaný životopis
•    doklad o o ukončení VŠ štúdia
•    výpis z registra trestov


4.    Termín nástupu, úväzok:
•    podľa dohody

      5.  Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry STU v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do            14.2.2012 s označením „Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov FA STU, p. Sabolová;, č.t. 02/57276229; 0917 691540; e-mail: sabolova@fa.stuba.sk