Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÝCH MIEST
VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV  VO FUNKCII ODBORNÉHO ASISTENTA
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY
SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2012 - 2017


Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona  č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje  výberové konanie na 2 pracovné miesta

odborných asistentov na výučbu anglického jazyka

1. Kvalifikačné predpoklady:
•    vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa

2.    Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
•    aktívna pedagogická činnosť
•    minimálne 5 rokov praxe v oblasti architektonickej a stavebnej terminológie

3.    Zoznam požadovaných dokladov:
•    prehľad publikačnej činnosti

mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia
•    štruktúrovaný životopis
•    doklad o ukončení VŠ štúdia
•    čistý výpis z registra trestov


4.    Termín nástupu, úväzok:
•    podľa dohody

      5.  Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry STU v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 26.10.2012 s označením „ Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov FA STU, p. Sabolová; č.t. 02/57276229; 0917691540; e-mail: sabolova@fa.stuba.sk