Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení kolegovia a doktorandi,

dovolím si Vás menom predsedu AS FA STU Ing. arch. Milana Andráša, PhD. pozvať na zasadanie Akademickej obce, ktoré sa bude konať dňa 18.12.2012 o 13.00 v aule Emila Belluša.

S pozdravom

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

dekanka FA STU


PROGRAM ZASADNUTIA

AKADEMICKEJ OBCE FA STU

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie

4. Správa o činnosti AS FA STU

5. Diskusia

6. Hodnotenie pedagogickej činnosti FA STU a ocenenie pedagógov

7. Návrh uznesení

8. Záver