Prejsť na obsah
Uchádzači

Prijímacie konanie

Táto stránka je neaktuálna...

Prijímacie konanie pozostáva z viacerých talentových úloh, ktoré sú bodovo hodnotené.

 

Úlohy pre študijný odbor Architektúra

Architektonické kreslenie:
Je potrebné preukázať schopnosti a zručnosti grafického prejavu a zobrazenia – vizualizácii priestorových predstáv, ktoré spolu s estetickým cítením tvoria podstatu architektonického tvorivého procesu. Uchádzač v správnych geometrických a proporčných vzťahoch využitím najmä základných geometrických princípov štvorca a kocky bez použitia rysovacích pomôcok preukazuje správne videnie v 3D priestore v závislosti od 2D roviny, ako aj opačne.


Architektonická kompozícia:
Zvláštny dôraz sa kladie na preukázanie grafickej zručnosti v kreslení voľnou rukou, schopnosti zobrazovať priestorovú kompozíciu v  lineárnej perspektíve v správnych geometrických a proporčných vzťahoch. Uchádzač preukazuje svoju výtvarnú zručnosť a prostredníctvom perspektívy, kompozície, proporcie preukazuje svoje architektonické cítenie.


Kreslenie:
Preukázanie znalosti grafického prejavu, zobrazenie zátišia zloženého z rôznych geometrických foriem, busty, drapérie, prírodných prvkov a pod. v lineárnej grafickej kresbe (tieňovanie nie je podmienkou). Hodnotí sa hlavne vyjadrenie základných priestorových väzieb, perspektíva, správnosť proporcií zobrazovaných prvkov a umiestnenie na formát.Úlohy pre študijný odbor Dizajn

Kreslenie:
Preukázanie znalosti grafického prejavu, zobrazenie zátišia zloženého z rôznych geometrických foriem, busty, drapérie, prírodných prvkov a pod. v lineárnej grafickej kresbe (tieňovanie nie je podmienkou). Hodnotí sa hlavne vyjadrenie základných priestorových väzieb, perspektíva, správnosť proporcií zobrazovaných prvkov a umiestnenie na formát.


Modelovanie:

Modelovanie jednoduchého priemyselne vyrábaného objektu, 
navrhnutie jednoduchej kompozície z geometrických telies - skice kresby, malé hlinené modely - práca na jednoduchej geometrickej kompozícii v hline. Pri hodnotení sa fokusuje na uplatnenie tvorivosti a kreativity pri návrhu jednoduchého predmetu, návrh výtvarného prejavu vo forme skice, kresby predmetu a následného vymodelovania navrhnutého hlineného modelu. Posudzuje sa vnímanie celku ako i detailu, invenčnosť návrhu, schopnosť priestorového vyjadrenia tvaru, funkčnosť navrhovaného výrobku, vzťahy vzájomných proporcií ako aj zvládnutia stvárnenia navrhnuté objemu/objektu.


Praktický test kreativity:
V praktickom teste kreativity má uchádzač za úlohu na určenú tému vyjadriť návrh pomocou trojrozmernej kompozície s použitím určených prostriedkov (napr. papierového kartónu).