Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÉHO MIESTA VYSOKOŠKOLSKÉHO  UČITEĽA VO FUNKCII  ODBORNÝ ASISTENT
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava,
 FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU v Bratislave

Výberové konanie pre obdobie 2014 – 2019

Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

1 funkčného miesta odborného asistenta v študijnom odbore 2.2.6 Dizajn s pedagogickým a vedeckovýskumným pôsobením na Ústave dizajnu

 1.   Kvalifikačné predpoklady:

•    vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

 2.   Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

•    aktívna pedagogická a vedecko-výskumná činnosť v oblasti dizajnu
•    pôsobenie v predmetoch Stavba modelu II, Prax I, II, III
•    podporná činnosť v oblasti ateliérovej tvorby (stavba 3D modelov)
•    znalosť a remeselná zručnosť v oblasti stavby modelov
•    znalosť v oblasti prípravy súborov pre CNC technológie a jej obsluhu
•    aktívna znalosť svetového jazyka

3.     Zoznam požadovaných dokladov:

•    písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
•    zoznam a doklady o pedagogickej,  umelecko-tvorivej, prípadne  vedecko-výskumnej činnosti uchádzača
•    štruktúrovaný životopis
•    portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia
•    čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
•    čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
•    kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania

4.  Predpokladaný termín nástupu:

            1.10. 2014

5.     Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 12.9.2014  s označením „Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte    ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová; t.č. 02/57 276 229; 0917691545; sabolova@fa.stuba.sk