Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÝCH MIEST VYSOKOŠKOLSKÝCH  UČITEĽOV VO FUNKCII  DOCENT
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava,
 FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU v Bratislave


Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

4 funkčných miest docentov pre študijný odbor 5.1.1 architektúra a urbanizmus a 2.2.6 dizajn

 1.   Kvalifikačné predpoklady:
•    vedecko-pedagogický titul „docent“ alebo „profesor“ v študijnom odbore alebo príbuznom odbore

 2.   Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
•    1 miesto - garantovanie predmetov: Projekt stavby , Revitalizácia verejných budov  na Ústave architektúry občianskych budov
•    1  miesto - garantovanie predmetov : Ateliér navrhovania, Druhy interiérov, Ateliér III – interiérový dizajn, At. seminár III – interiérový dizajn, Prvky mestského interiéru na Ústave interiéru a výstavníctva
•    1 miesto - garantovanie  predmetu: Základy architektonického navrhovania II  s pôsobením na Ústave architektúry obytných budov
•    1 miesto – garantovanie predmetov: Staviteľstvo I, IV, VI, Tektonika v architektúre s pôsobením na Ústave konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
•    aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch
•    aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka

3.     Zoznam požadovaných dokladov:
•    písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
•    zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti  uchádzača
•    štruktúrovaný životopis
•    portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia
•    čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
•    čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
•    kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
•    kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc.
•    kópia dokladu o udelení  titulu docent alebo profesor

4.  Predpokladaný termín nástupu:
                 dohodou (júl – október  2015)

5.     Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr
do 5.6.2015  s označením „Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte    ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová; t.č. 02/57 276 229; 0917691545; sabolova@fa.stuba.sk