Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Pravidlá a zmeny v evidencii výstupov CREUČ pre vykazovacie obdobie 2020

 

Spoločné pravidlá pre všetky druhy umeleckej činnosti (DUC):

- Predmetom evidencie je umelecký výstup zamestnanca, ktorý má úväzok na ustanovený pracovný čas 100% v danom vykazovacom období v súčinnosti s dátumom evidovaného výstupu v zmysle Vyhlášky. Rovnako sa evidujú aj umelecké výstupy interných aj externých doktorandov;

- Evidujú sa verejne dostupné a premiérovo zverejnené umelecké výstupy profesionálneho charakteru zamestnancov VŠ a doktorandov, ktorí pôsobia v študijnom predmete, ktorý zahŕňa vo svojom opise dielo alebo umelecký výkon;

- Zaznamenávajú sa len výstupy umeleckých aktivít vykazované za daný kalendárny rok, ak sa podujatie uskutočňuje na prelome rokov, možno registrovať kedykoľvek v rámci trvania podujatia, avšak len 1 x;

- Za verejne dostupné sa považuje umelecké dielo, umelecký výkon alebo prezentácia, ak boli dostupné pre verejnosť;

- V roku 2020 sú akceptované aj virtuálne umelecké výstupy realizované na oficiálnych verejnosti prístupných webových stránkach inštitúcií s podmienkou odovzdania dokumentácie so všetkými náležitosťami k výstupu.

 

Pravidlá evidencie pre DUC architektúra

- Predmetom evidencie sú architektonické, urbanistické dielo, interiér a dielo krajinnej architektúry v štádiu návrhu a realizované dielo, ktoré bolo zverejnené;

- Dielom v architektúre sa chápe: objekt = budova, časť budovy/objektu, urbanistický celok, výstavy (výtvarný návrh expozície), krátkodobé inštalácie a digitálna architektúra;

- Podujatie ako také výstupom nie je, výstupmi sú diela, ktoré v rámci podujatia vznikli - podujatie je len formou zverejnenia diela.

 

Pravidlá evidencie pre DUC dizajn

- Dielom v dizajne sa chápe formalizovaný výsledok, dlhodobo alebo trvalo umiestnený či realizovaný, vydaný, zaradený do výroby alebo prijatý ako prototyp vo verejne dostupnom priestore - dielo môže byť solitér v rovine autorského dizajnu, zverejnený alebo zaradený do predaja, objednaný inštitúciou, objednávateľom, vydavateľom, výrobcom;

- Podujatím sa chápe zverejnenie umeleckých diel na výstave, festivale, veľtrhu, autosalóne, módnej prehliadke;

- Nerealizované návrhy, modely, štúdie, prototypy v dizajne je možné evidovať iba v prípade ich zverejnenia;

- Tvorbu medaile a mince, známkovú tvorbu, sklársku a pod. je možné vykazovať, ak má výstup úžitkový charakter.

 

Pravidlá evidencie pre DUC kurátorstvo

- Kurátorské projekty - výstava vo verejne dostupnom priestore organizovaná inštitúciou, ktorá sa zaoberá prezentáciou umenia (väčšinou zahŕňa: prípravu koncepcie výstavy/podujatia, cyklu výstav/podujatí, alebo zbierky, dohľad nad ich realizáciou a ich uvedenie vo forme vernisáže);

- V rámci akčných a multimediálnych foriem umenia túto úlohu plní festival.

 

Pravidlá evidencie pre DUC výtvarné umenie

- Ako dielo sa neeviduje jeho samotné vytvorenie, ale jeho zverejnenie - ak ide o dielo trvalo alebo dlhodobo umiestnené vo verejnom priestore;

- Ako podujatie sa eviduje zverejnenie umeleckých diel na výstave/festivale - vystavenie viacerých diel jedného autora na konkrétnom podujatí sa eviduje ako jeden výstup;

- Akčné umenie a intervencie vo verejnom priestore sú evidované buď ako dielo realizované vo verejnom priestore (dokumentácia požadovaná pre dielo) alebo ako zverejnenie na výstave/podujatí (dokumentácia pre podujatie);

- Tvorba medaile a mince, známkovú tvorbu, sklársku a pod. je možné zaevidovať pre DUC výtvarné umenie pokiaľ má charakter voľnej tvorby.

 

Pravidlá evidencie pre DUC reštaurovanie

- Dielo publikované v katalógu výstavy s fotografickou dokumentáciou priebehu a výsledku reštaurovania, v publikácii a pod.;

- Reštaurované dielo prezentované, resp. evidované zbierkovom fonde inštitúcie;

- Reštaurovanie kultúrnej pamiatky - dielo musí mať uvedené číslo UZPF/inventárne číslo, typ reštaurovaného diela, rok/obdobie vzniku, technika, galéria, inventárne číslo a iné.

Pre výkon reštaurátorskej činnosti je potrebné mať Osvedčenia na výkon reštaurátorskej činnosti na jednotlivé špecializácie, ktoré vydáva Komora reštaurátorov. Získaná špecializácia reštaurovania musí korešpondovať s danou oblasťou výtvarného umenia a takéto výstupy si môžu evidovať len autori s príslušnou špecializáciou.