Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÝCH MIEST
PRE POSTDOKTORANDSKÝ VÝSKUMNÝ POBYT
NA SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITE v BRATISLAVE,
VAZOVOVA 5, 812 43  BRATISLAVA,
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY STU V  BRATISLAVE
___________________________________________________________________________

Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 2 pracovných miest pre postdoktorandský výskumný pobyt v trvaní 12 mesiacov. Téma doktorandského výskumného pobytu bude špecifikovaná uchádzačmi a bude súčasťou hodnotenia.
Miesta sú určené pre úspešných absolventov doktorandského štúdia v študijnom odbore  
5.1.1Architektúra a urbanizmus


1.    Kvalifikačné predpoklady:
•    úspešne ukončené doktorandské štúdium (min. odovzdaná dizertačná práca)

2.   Iné požiadavky:
•    autorstvo, resp. spoluautorstvo publikácií kategórie A v zmysle Vyhlášky č. 456/2012 Z.z. (minimálne 2 + n, pričom n je počet rokov po obhájení dizertačnej práce)
•    doba po ukončení doktorandského štúdia uchádzača nepresahuje 3 roky

3.    Zoznam požadovaných dokladov:
•    štruktúrovaný životopis
•    kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní 2. a  3. stupňa
•    prehľad výstupov publikačnej činnosti a ohlasov za ostatné 3 roky
•    prehľad účasti na riešení vedeckovýskumných projektov a absolvovaných zahraničných pobytoch
•    2 odporúčacie listy uznávaných predstaviteľov vybraného odboru,  pričom len jeden môže byť zo školiaceho pracoviska uchádzača
•    akceptačný list vedúceho ústavu, na ktorom sa má výskumný pobyt uskutočniť
•    čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
•    čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Výskumný pobyt je zameraný na riešenie konkrétnych vedeckých problémov témy, ktorú uchádzač sformuluje. Výskumný pobyt trvá 12 mesiacov. Pôsobenie postdoktoranda na fakulte je honorované mesačnou mzdou v súlade  so stupnicou platových taríf podľa Nariadenia vlády č. 393/2014 Z.z.
Predpokladaný nástup:  november 2015

 Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry STU v Bratislave,  Nám. slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do            5.10.2015 s vyznačením „výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na referáte ľudských zdrojov FA STU, p. Sabolová; t.č. 02/57276229; 0917691545; sabolova@stuba.sk