Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

HRAŠKOVÁ, N.: Renesančná sakrálna architektúra, In.: Kolektív autorov: Sakrálna architektúra na Slovensku, KT Komárno, 1996, ISBN 80-88804-67-1;

HRAŠKOVÁ, N., FLACHBART, G., DOHNÁNY, B.: Z globálnej dediny do globálnej siete,  STU Bratislava, november 2000, ISBN 80-227-1437-2;

HRAŠKOVÁ, N.: Stručný prehľad dejín pamiatkovej starostlivosti  (Formovanie vzťahu "človek a pamiatka" od antiky po koniec 18. storočia). In.: Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : Instruments, Tools and Metods of Spatial Planning in the Areas with Specific Regimes. Bratislava: FA STU- ROAD, 2000, s. 20--32. ISBN 80-88999-05-7;

HRAŠKOVÁ, N.: Encyklopedické heslá Encyclopaedia Beliana, I. - IV. Zväzok, Vydavateľstvo EÚ SAV, Bratislava 2001-2007;

Kolektív: mind21house, Katalóg a odborná publikácia z priebehu a výsledkov medzinárodnej súťaže "mind21house", konanej v r.2002-2003 v spolupráci s mind21 Stuttgart a TU Graz, Vyd. STU Bratislava, január 2006, ISBN 80-227-2360-6.

HRAŠKOVÁ, N.: „Kremnica a technické pamiatky v jej okolí“, In.: Zborník prednášok, Bardkontakt 2006, ISBN

HUSOVSKÁ, Ľ., HRAŠKOVÁ, N.: „Poznatky z pamiatkového výskumu areálu Radnice v Kremnici“, In.: Monumentorum tutela, Ochrana pamiatok 17,  Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava 2006, ISBN 80-89175-13-9;

HRAŠKOVÁ, N.:  Ľudová architektúra, In:  Kolektív autorov: Prezentácia architektonického dedičstva II., editori: Gregorová, J., Gregor, P., pre predmet "Prezentácia architektonického dedičstva", s. 120-131, Vyd. Perfekt, a.s., 2008, ISBN 978-80-8046-394-6;

HRAŠKOVÁ, N.: Z dejín renesančnej architektúry, Bratislava, 2008.  [CD-ROM].Druh publikácie: elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie);

HRAŠKOVÁ, N., HUSOVSKÁ, Ľ.: Kremnica - konzervácia vs. rozvoj v pamiatkovej rezervácii a zóne, IN: Monumentorum tutela 20. Ochrana pamiatok 20, Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2009, ISBN - 978-80-89175-30-7, 426-439;

HRAŠKOVÁ, N., HUSOVSKÁ, Ľ., REŤKOVSKÁ, A.: Meštiansky dom pred hradbami v Kremnici. In Pamiatky a múzeá. Roč.59, č.4 (2010), s.55-58. ISSN 1335-4353;

HRAŠKOVÁ, N., HUSOVSKÁ, Ľ., HOVORIČ, I.: Kremnica, Meštiansky dom. In: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. 1. Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012, s.115-118. ISBN 978-80-89175-55-0.;

HRAŠKOVÁ, N.: Recenzia zborníka: Bardkontakt 2012 : Problematika mestských pamiatkových centier. Zborník prednášok Bardejov 21.-22.august 2012. Jubilejný 20. ročník. 1. vyd. Bardejov: Mesto Bardejov, 2012. 226 s. ISBN 978-80-971106-3-5.

HRAŠKOVÁ, N.: Záhrady Talianska : Putovanie za krásou vybraných príkladov vlády človeka nad prírodou. 1. vyd. Bratislava Nakladateľstvo STU 2015. 20 s. ISBN 978-80-227-4341-9.

HRAŠKOVÁ, N.: Záhrady Francúzska : Putovanie za vôňami, krajinou, históriou, človekom. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2016. 20 s. ISBN 978-80-227-4555-0.

HRAŠKOVÁ, N.: Three Monuments in Kremnica, their Stories versus Hopes. In Architecture in Perspective 2016 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. 8th Architecture in Perspective 2016 = 8. Architektura v perspektivě 2016, Ostrava, Czech Republic, 13-14 October 2016. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016, S. 225-227. ISBN 978-80-248-3940-0.

Hrašková, N., Klas, I.:  Deformation of functional and estetical principles of rural space. In Architecture in Perspective 2017 : Sborník příspěvků z 9. mezinárodní konference. Architecture in Perspective = Architektura v perspektivě 2017. Ostrava, ČR, 2. - 3. 11. 2017 = Architektúra v perspektivě 2017. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017, S. 113-116. ISBN 978-80-248-4058-1.

Hrašková, N.: ZÁHRADAMI ANGLICKA A ŠKÓTSKA : Putovanie za históriou, úctou k tradícii, krajinou, ... k sebe. 1. vyd. Bratislava : SPEKTRUM STU, 2017. 20 s. ISBN 978-80-227-4684-7.

Hrašková, N.: HOLANDSKO A DÁNSKO. Stretnutie s históriou, súčasnosťou i budúcnosťou architektúry. 1. vyd. Bratislava : SPEKTRUM STU, 2018. 20 s., ISBN 978-80-227-4809-4

Hrašková, N.: TALIANSKO - SICÍLIA A MALTA. Putovanie za pamiatkami UNESCO ...až do praveku, 1. vyd. Bratislava : SPEKTRUM STU, 2018. 20 s., ISBN 978-80-227-4777-6

Hrašková, N.: BRETÓNSKO-NORMANDIA. Putovanie za históriou - od megalitov po Le Corbusiera, 1. vyd. Bratislava : SPEKTRUM STU, 2019. 20 s., ISBN 978-80-227-4900-8

Hrašková, N.: ANGLICKO - WALES. Obraz krajiny, jej histórie a kultúry, významu a osobitosti. 1. vyd. Bratislava : SPEKTRUM STU, 2020. 20 s., ISBN 978-80-227-4990-9