Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Štúdie a projekty: 

                                                                                         

Hrašková, N.: Kremnica, Dolná ulica č.46, Návrh obnovy priečelí a využitia podkrovia, meštianskeho domu, PS, december 2004

Hrašková, N,: Kremnica - Dolná ulica č.40, pamiatková obnova, PS, máj 2006

Hrašková, N.: Kremnica - radnica, Pamiatková obnova, PS, júl 2006

Hrašková, N., Kubík, M., Škorvánek, P., Dohnányová, K.: Krahule - Blaufuss, ÚPN-Z, Zmeny a doplnky 2, Urbanisticko-architektonický návrh, marec 2007

Hrašková, N., Husovská, Ľ.: Zameranie, pamiatkový výskum a návrh pamiatkovej obnovy areálu mincovne v Kremnici, december 2007

Hrašková, N., Kubík, M.: Kremnica, Dolná ulica, meštiansky dom č. 68/4 - zameranie pivnice a návrh pamiatkovej obnovy priečelí a využitia objektov, I. časť, november 2008, PS

Hrašková, N.:  Polyfunkčný objekt „Mama a ja", Bratislava, Hraničná ul., ZS, PS, 2010-2014

Hrašková, N. (zodp. proj,) a kol.: Kremnica, Dolná brána – pamiatková obnova pre účely kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica, realizačný projekt, 2011

Hrašková, N.: Rozšírenie autopredajne a autoservisu RENAULT, Bratislava, Krajinská cesta 12, investor: Kestler, spol. s r.o., Architektonická štúdia, máj 2012

Hrašková, N.: Územný plán Zóny KRAHULE - BLAUFUSS, Zmeny a doplnky 3, marec 2020

Hrašková, N. , PK Digital: Digitálne zameranie a vypracovanie investičného zámeru vo forme urbanisticko-architektonických štúdií pre objekt Kultúrneho domu na Bulharskej ul. v Bratislave - Trnávke, mestská časť Ružinov. sept. 2020, Bellušove ateliéry, FAD STU v Bratislave

Hrašková, N., Volf, K.: Spracovanie podkladov do digitálnej formy a vypracovanie investičného zámeru vo forme urbanisticko-architektonických štúdií pre - Nadstavba a revitalizácia Spoločenského domu Prievoz, Kaštieľska 1131/30, Bratislava. okt. 2020, Bellušove ateliéry, FAD STU v Bratislave

Hrašková, N., Hajtmaník, M., Škandík, I., Kyseľová, K.:  Františkánsky kláštor Kremnica - konvent, bašta - 1. etapa výskumnej a prípravnej dokumentácie - posudky statické, zavlhnutia, reštaurátorský výskum, investično-ideový zámer, č. ÚZPF 2276/1, 2274/1, december  2020   

 

Výskumy

Hrašková, N., Husovská, Ľ.: Kremnica - radnica, Pamiatkový výskum, október 2004

Hrašková, N., Husovská, Ľ.: Pamiatkový výskum a návrh pamiatkovej obnovy  fasád bývalej radnice, Stará Turá, apríl 2007

Hrašková, N., Husovská, Ľ.: Pamiatkový výskum a návrh pamiatkovej obnovy areálu mincovne v Kremnici, marec 2008

Hrašková, N., Husovská, Ľ.:  Pamiatkový výskum a návrh pamiatkovej obnovy  objektu č. 40 (Sekaj), Kremnica, Dolná ulica jún 2008

Hrašková, N., Husovská, Ľ.: Pamiatkový výskum a návrh pamiatkovej obnovy areálu mincovne v Kremnici, marec 2008

Hrašková, N., Husovská, Ľ., Hovorič, I.:  Pamiatkový (umelecko - historický a architektonicko - historický) výskum a návrh obnovy pre NKP č. 3180/0  meštiansky dom č. 38 na Námestí SNP č. 38 v Kremnici, máj 2010

Hrašková, N., Husovská, Ľ., KYNCL, T.:  Pamiatkový (umelecko – historický a architektonicko – historický) výskum a návrh obnovy pre NKP č. ÚZPF 3171/0,  meštiansky dom -  Dolná ul. č. 45/98 (dnes Úrad práce) v Kremnici, jún 2014

Hrašková, N., Husovská, Ľ., REŤKOVSKÁ, A., KRAJČ, M.: Pamiatkový (umelecko – historický a architektonicko – historický) výskum a návrh obnovy -KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV  - KONVENT č. ÚZPF NhNKP 2276/1, Kremnica – Štefánikovo nám. č.36/35, december 2014

Hrašková, N., Husovská, Ľ.:  Pamiatkový (umelecko – historický a architektonicko – historický) výskum a návrh obnovy Dolnej brány s barbakanom v Kremnici, december 2015

Hrašková, N., Husovská, Ľ.: Pamiatkový (umelecko – historický a architektonicko – historický) výskum a návrh obnovy meštianskeho domu č. 24/22 (Fontána) na Štefánikovom námestí v Kremnici, október 2016

Hrašková, N., Husovská, Ľ.: Pamiatkový (umelecko – historický a architektonicko – historický) výskum a návrh obnovy meštianskeho domu č.24/78 na Dolnej ulici v Kremnici (č.ÚZPF 3164/1), október 2017

Hrašková, N., Husovská, Ľ., Kvasnicová, M.: : Pamiatkový (umelecko – historický a architektonicko – historický) výskum a návrh obnovy meštianskeho domu č.37/3  na Námestí SNP v Kremnici (č.ÚZPF 3181/1),február 2018

Hrašková, N., Husovská, Ľ.: Pamiatkový (umelecko – historický a architektonicko – historický) výskum a návrh obnovy meštianskeho domu č.44/11 na Dolnej ulici v Kremnici (č.ÚZPF 3175/1), apríl 2018

Hrašková, N., Husovská, Ľ.: Pamiatkový (umelecko – historický a architektonicko – historický) výskum a návrh obnovy meštianskeho domu č. 7/384 na Križkovej ulici v Kremnici (č.ÚZPF 3189/1), december  2018

Hrašková, N., Botek, A., Paulíny, P.:  Pamiatkový (umelecko – historický a architektonicko – historický) výskum a návrh obnovy meštianskeho domu č. 7/42 na Dolnej ulici v Kremnici (č.ÚZPF 3177/1), december  2020

Realizácie

Hrašková, N. (zodp. proj.) a kol.: KREMNICA – prekrytie 2. nádvoria Mincovne Kremnica, š.p. – výrobná hala, realizačný projekt, kolaudácia 2011