Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Expertízna  činnosť:
URLANDOVÁ, Andrea: Manažment plán lokality svetového dedičstva 2013-2020. Historické jadro mesta Bardejov. AINOVA 2013. ISBN 978-80-968598-9-4.  (20% - členka tímu spracovateľov).

 

URLANDOVÁ, Andrea: spoluspracovateľ akreditačného spisu pre študijný odbor Chemické technológie (5.2.18.), študijný program Ochrana materiálov a objektov dedičstva v 2. Stupni vysokoškolského štúdia, STU, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, január 2008

 

URLANDOVÁ, Andrea: spoluautor koncepcie programu a metodiky, akreditačného spisu:  Manažment Svetového dedičstva na území Slovenska – vzdelávací kurz prispievajúci k ochrane, využívaniu a rozvoju kultúrnych a prírodných kvalít.  AINOVA. Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva a realizovaný v spolupráci s PÚ SR za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR, 2008, Svätý Jur.

URLANDOVÁ, Andrea: Historické centrum Neapolu – Svetové dedičstvo UNESCO. UNESCO - ICOMOS International, hodnotenie stavu zachovania a odporúčania. Členka medzinárodnej hodnotiacej komisie - expert ICOMOS International, 2008.

 

URLANDOVÁ, Andrea: Príručka manažmentu lokalít svetového dedičstva, Autori: B. Feilden a J. Jokilehto, ICCROM-UNESCO-ICOMOS. AINOVA, odborná editorka, spoluprekladateľka. 2010.

 

Garantka / koordinátorka vzdelávacích aktivít:- výber

URLANDOVÁ, Andrea: odborný garant projektu: Škola tradičných remesiel 2014.– 2020,. AINOVA, Sv.Jur, (s finančnou podporou MK SR, Fonu Prvej stravebnej sporiteľne a.s.)

   

URLANDOVÁ, Andrea Venice European Centre for the Trades and Professions of the Conservation of Architectural Heritage. Odborná koordinátorka vzdelávacieho programu profesionálov Maestro Course, 2004