Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

granty
Zásady pamiatkovej ochrany Pamiatkovej zóny Partizánska Ľupča. Časť Urbanisticko-historický výskum. KPÚ Žilina 2015. Zodp.riešiteľ.

Banská Štiavnica – Kalvária. Architektonicko-historický výskum a umeleckohistorický výskum  komplexu. Grant Nadácie VÚB Bratislava, 2009. Zodp.riešiteľ.

Kláštory a rehoľné domy na Slovensku. Grant VEGA č. MŠ 1/2127/05 resp. FA STU č. 166/05 (2005 – 2007). Zodp.riešiteľ.

Zásady pamiatkovej ochrany Pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica HJ a Kalvária. Bratislava 2005. Zodp.riešiteľ.

Drevené výplne v dejinách architektúry a v pamiatkovej obnove. Grant VEGA č. MŠ 1/9050/02. (2002-2004). Zodp. riešiteľ.

Aktuálne aspekty ochrany a obnovy architektonického pamiatkového fondu na Slovensku, 2000-2002. Grant 145/20 – G.Člen kolektívu.

Historický architektonický detail – jeho miesto, význam a semiotické súvislosti v štruktúre kultúrnych hodnôt chráneného historického prostredia so sústredením na územie UNESCO – Banská Štiavnica a región. Grant VEGA č. MŠ 1/427/97 (1997-1999). Zodp.riešiteľ.

Determinanty a limity architektonickej tvorby (environmentálne, kultúrno-historické,a konštrukčno-technologické činitele). Grant VEGA č. VÚ-30/ 94G. Člen kolektívu.

Metodika spracovávania kultúrno-historickej topografie a bonity historických sídelných štruktúr s výstupom pre metodicko-správnu, projekčnú a stavebno-realizačnú činnosť. 1991 – 1993. Grant VEGA č.05/1991-IG/A. Člen kolektívu.

Stavebno-historická topografia I.. In: Anna Schwarczová a kol.: Kultúrno-historická a sociologická topografia sídelného útvaru Banská Štiavnica. Združenie GRADUS, august 1992. Člen kolektívu.

pamiatkové výskumy (zoznam od r. 1990)

konferencie

KVASNICOVÁ, M.- PAULINY, P.-GONDOVÁ, A.: Kostol sv.Jozefa v Komárove. Predbežné výsledky záchranného výskumu. Archaeologia historica. 48.ročník mezinárodní konference archeologie středověku. „Postmedievální archeologie. České Budějovice: 19.-23.září 2016.
Gottes Orte im Schatten der Macht. Symposium Gebäude des Glaubens – Architektur der Macht? Religion und Politik in den Städten Ost(mittel)europas. KULTURJAHR DER ZEHN. Gesellschaft zur Förderung der Kultur im erweiterten Europa, Evangelische und Katholische Akademie in Berlin a Slovenský inštitút v Berlíne. Berlin, 29.4. – 30. 4. 2005.