Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

BAXA, P.: Prešporský duch – svedectvo dejín. Bratislava : Marenčin PT, 2016. 352 s. ISBN 978-80-8114-597-1.
BAXA, P.: Lippertov neogotický oltár Svätého kríža v bratislavskom Dóme a jeho prestavba na „vojnový oltár“. In Monument revue : Časopis Pamiatkového úradu SR na prezentáciu vedeckého poznávania kultúrneho dedičstva, roč. 4, 2015, č. 1, s. 40 – 43.
BAXA, P.: Prešporské „duchárske“ príbehy zo 17. storočia. In Woch : Ročenka pre genealógiu a regionálne dejiny Bratislavy, roč. III., 2015, s. 60 – 67.