Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

pre obdobie rokov 2019 - 2024

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: 

                                     vedúci  Ústavu konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb

  

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie
 • aktívna znalosť jedného svetového jazyka
  2. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
 • aktívna pedagogická, vedeckovýskumná činnosť
 • organizačné a riadiace schopnosti
 • minimálne 5 rokov praxe 
 1. Zoznam požadovaných dokladov:                                                   
 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou rozvoja pracoviska
 • štruktúrovaný životopis
 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 1. Predpokladaný termín nástupu:      máj 2019 
 1. Ponúkaný plat:     od 1 300,- € / mes. / plný úväzok
 1. Podmienky podania žiadosti:  Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 12.4.2019  s označením „Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Oddelení pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková, t. č. 02/57 276 229; 0918 863 742;  alica.hornakova@stuba.sk