Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Jakub Sunega
 : 2. ročník
 : Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.


Od počiatku návrhu tohto bytového domu bol kladený veľký dôraz na zeleň, ktorá je v tejto
lokalite bohato zastúpená. Práve kvôli spomenutému faktoru bola bytovka umiestnená na
čo najviac severozápadnú stranu parcely, keďže východná strana je plná stromov.
Hmota celej bytovky bola rozdelená na dve samostatné časti, ktoré sú v strede prepojené
komunikačným jadrom s výťahom a jednoramenným schodiskom. Rozdelenie malo za úlohu
hmotu zmenšiť – z ťažkopádneho kvádra na dve, menšie kocky. Zámerom bolo, aby na prvý
pohľad bytový dom pôsobil ako komplex dvoch bodových bytoviek, avšak po dôkladnejšom
pohľade si človek všimne celopresklenú fasádu komunikačného jadra. Sklo malo za úlohu
jemne a nenápadne spojiť tieto dve hmoty. Ako kontrast k jeho nenápadnosti je však celé
schodisko zafarbené sýtou žltou farbou, ktorá je viditeľná už z diaľky. Konštrukcia bytového
domu je z železobetónového skeletu, čo sa odráža aj na fasáde, ktorá farebne oddeľuje
nosné a nenosné časti konštrukcie. Samotný skelet je omietnutý bielou omietkou, ktorú
dopĺňa tmavošedá v častiach výplne skeletu (nenosného muriva). Dôraz bol kladený aj na
celistvosť fasády, preto boli na oknách zvolené ako vonkajšie tienenie, konzoly, z taktiež
tmavošedého kovu. Tieto konzoly dokážu úplne zakryť okná na fasáde a vytvoriť tak
jednoliaty uhladený dojem.
Budova má štyri nadzemné podlažia plus parter. Na južnom bloku najvyššieho podlažia je
namiesto bytov vysadená zelená pobytová strecha pre obyvateľov, ktorá slúži ako
komunitný priestor, kde sa môžu navzájom stretávať, spoznávať a organizovať tiež spoločné
akcie. Koncept zelenej strechy bol tiež podporený tým, aby bol zásah do zelene čo najmenší
a tak to, čo sa pri stavbe muselo vyrúbať, sa naspäť aspoň sčasti vysadilo na strechu.