Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Veronika Babiczová
 : 3. ročník
 : Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.


VÝSKUM  K TÉME
Lokalita riešeného územia sa nachádza na nároží kríženia komunikačných osí Karadžičovej a
Záhradníckej, v Bratislave. Pozemok je  vhodne situovaný v náväznosti na jednotlivé mestské časti,
mestskou hromadnou dopravou, nakoľko sa v jeho okolí nachádza hneď niekoľko zastávok.
Predmetom riešeného zadania bolo vytvoriť polyfunkčný objekt, ktorého cieľom by bolo podporiť
okolitú štruktúru objektov a zároveň uviesť do riešeného urbanistického konceptu kvalitu . V riešenej
štúdii bola braná do úvahy aj revitalizácia celého bloku, ktorý sa snaží pretransformovať svoju
častnú podobu a občiansku vybavenosť do modernejšej formy. Lokalita ponúka množstvo objektov
bytového charakteru, doplneného o partery s komunitným a spoločenským využitím. Na komunikačnej
osi, Karadžičova, v smere na Staré mesto, sa nachádza niekoľko administratívnych objektov
obchodných spoločností.

KONCEPT
Cieľom návrhu bolo vytvoriť objekt, ktorý by sám o seba plnil polyfunkčnú funkciu . Nakoľko ľudia
v dnešnej  dobe trávia množstvo času v práci, za stolom, riešený objekt by poskytoval možnosti 
sebarealizácie v práci a zároveň druhý domov. - work living space - Zlúčenie funkcií pracovného,
komunitného a spoločenského  charakteru.

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE
Presklená fasáda, ktorá pokrýva plochu celého objektu, mu poskytuje dostatočné presvetlenie.
Aplikované je v nej izolačné dvojsklo, ktoré spĺňa tepelno i hlukovo izolačné vlastnosti. Je upravené
o protislnečnú-tieniacu funkciu. Objekt ponúka v parteri priestrané libresso s galériou. Nasledujúce
podlažia objektu sú vybavené viacerými typmi kancelárskych priestorov, prevažne bunkového
charakteru. Open space priestory na chodbách každého podlažia  poskytujú možnosť sociálneho
kontaktu a zároveň priestor pre odpočinok, ktorý podporujú  vyčlenené chill out zóny. so
spoločenskými aktivitami. Chill out zóny sú variabilné , spĺňajú individuálne požiadavky., či už je
to káva s kolegami, možnosť spoločného obeda, priestor  pre počítačové hry alebo jednoducho
nerušený priestor pri knihe s výhľadom do exteriéru nárožia rušnej ulice. Posledné dve podlažia majú
vzdelávací a rokovací charakter. Nachádza sa  tu väčšie množstvo zasadačiek, kancelárií pre
skupinové projekty, ale aj prezentačné miestnosti pre vytvorené projekty.