Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Pavel Beták
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. B. Puškár, PhD.


Komplikovaná genéza a množstvo podmieňujúcich faktorov v predkladanom návrhu vyústili do autorovho prístupu, ktorý citlivo reaguje na urbanistický kontext. Vhodne dopĺňa dlhodobo  “nedopovedané” nárožie, sceľuje súčasnú zástavbu, interaguje s mnohokompaktnou  architektúrou okolia. Uličná fasáda je charakteristická kompaktným stvárnením, ktoré reaguje na zástavbu okolitej štruktúry. Návrh charakterizuje striktne geometrická, štruktúrovaná plocha s čistým detailom.

Idea návrhu
Zámerom návrhu je vytvorenie polyfunkčnej budovy, ktorá by svojou funkciou a hmotou nepôsobila rušivo a svojimi funkciami by zapadala do okolitého prostredie. Preto sa autor rozhodol o kombináciu viacfunkčného, jednopodlažného parteru, ktorý taktiež ponúka prístup do automobilového zakladaču v dvoch podzemných podlažiach. Parter ponúka prenajímateľné priestory a priechod, pasáž skrz budovu, ktorá je odzrkadlením na plánovanú revitalizáciu plochy nachádzajúcej sa v bezprostrednej východnej časti priľahlej k riešenému pozemku. Vstup do budovy je kontrolovaný vrátnicou, ktorá disponuje potrebným zázemím pre dlhodobú kontrolu vstupných priestorov. Vyššie podlažia kombinujú funkcie komunitného, a prechodného internátového bývania, prístupného z dvoch separátnych nožnicových schodísk. Dané podlažia sú doplnené o relaxačné a študijné priestory, ako aj o množstvo exteriérových priestorov, balkóny zo západnej a južnej strany doplnené o loggie. Hlavným architektonickým nosným prvkom architektúry je jednoduchá fasáda založená na rastri a predsadených lamelách zo západnej a južnej strany, ktoré tvoria konštrukciu pre balkóny prístupné z bytov a jednotlivých izieb.

Urbanistické riešenie
Navrhovaný objekt susedí s viacerými stavbami výraznej architektonickej hodnoty z obdobia ich vzniku. Prostredie tvorí bytový komplex 500 bytov, city business center, Stanica Nivy, Twin city a v bezprostrednom okolí ovplyvňuje pozemok výstavba takzvaných Ervin-domov. Predkladaný návrh novostavby  vypĺňa prieluku, s výmerou 0,089 ha (870 m2), ohraničenú ulicami Karadžičova zo západnej strany, záhradnícka zo severnej a bazovej z južnej strany pozemku. Zo strany Karadžičovej ulice objekt pokračuje v pôvodnej línii zástavby. Stavba nadväzuje na nárožie bytového domu Karadžičovej 3968/6, ktorá má výšku 45 metrov.

Uličná čiara objektu “dopovedá” os určenou výškou budovou VÚB banky a čiastočne uzatvára navádzanie k novovznikajúcej výškovej výstavby mesta Bratislava. navrhovaný objekt citlivo  rešpektuje výšky zástavby parteru  svojich bezprostredných susedov a nadväzuje na ne. Svojou výškou sa zdanlivo vymyká okolitej výstavbe „Ervin-domov“, no vytvára nadväznosť na výškové navádzanie vytvorené bytovým domom severnejšie od pozemku, ktorej navrhovaná štúdia vytvára vyššiu a príťažlivejšiu alternatívu. západne od pozemku, cez cestnú komunikáciu, sa nachádza malý park, ktorý tvorí ťažiskový priestor autorovho návrhu, dovtedy, kým prostredie budovy neprejde plánovanou revitalizáciou, ktorá zmení vzťahy prostredia, na ktoré je návrh pripravený reagovať otvoreným parterom.

Prevádzkovo-dispozičné riešenie
Pod nadzemnou časťou 16 podlažného polyfunkčného domu prebieha 2 podlažný suterén. V dvoch podzemných podlažiach sa nachádza  32 parkovacích miest prístupných dvoma automobilovými zakladačmi prístupným z dvoch miest a to zo severu a juhu.
Vjazd do podzemných garáží je situovaný z bazovej a záhradníckej ulice.  Hlavný vstup od Karadžičovej ulice. Na vstup nadväzuje hala s recepciou a jej zázemí, do ktorej vyúsťujú výťahy a schodiská nadzemnej časti objektu. Pohľady z parteru smerujú do náprotivného parku na Karadžičovej ulici.

Novostavba dodržiava princípy členenia kompaktnej uličnej zástavby. Vysoký parter, zvýraznený hlavný vstup, plastická, alebo inak odlíšená hlavná časť objektu, výrazný raster tvorený okennými otvormi, lamely predsadené pred budovu z juhu a západu, tvoriace priebežné balkóny a ustúpené horné podlažie s terasou. Fasádu navrhovaného objektu jasne odlišuje výrazná vertikalita predsadených elementov.
Vysoký parter rieši diverzitu vo funkcií ponúkajúce kvalitné zázemie pre vybavenosť alebo maloobchodné prevádzky, ktoré majú úplne odlišné požiadavky na vstupy do objektu.

Konštrukcia navrhovaného objektu je kombináciou skeletu a nosných obvodových stien z porobetónových tvárnic. Skladba uličnej fasády rieši v profile s hrúbkou 1600 mm problém požiarnych úsekov (vo vertikálnom aj horizontálnom smere). Súčasne vytvára priestor pre integrovanie elementov exteriérového tienenia a balkónové exteriérové priestory dostupné z izieb a bytov jednotlivých podlaží.
Technické vybavenie budovy zahŕňa vertikálnu komunikáciu podporenú dvojicou výťahov, kotolňu, odpadové hospodárstvo a sklady na podzemnom podlaží, ostatné technické miestnosti sú súčasťou každého z podlaží ako napríklad miestnosť pre upratovačku alebo práčovne.