Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Lucia Ďurčová
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. H. Pifko, PhD.

Karadžičova ulica je významnou mestskou triedou a súčasť vnútromestského okruhu, ktorý prepája historické centrum s rozvojovými lokalitami v oblasti Mlynských nív a s viacerými významnými križovatkami. To je predpokladom k umiestňovaniu zástavby veľkomestského charakteru, mierky a významu so zodpovedajúcou architektúrou. To bolo východiskom aj pri navrhovaní Polyfunkčného komplexu Karadžičova – Záhradnícka, ktorý je umiestnený v nárožnej polohe medzi Záhradníckou, Karadžičovou a Bazovou ulicou. 

Predmetný pozemok je súčasťou rozsiahleho transformačného bloku, ktorý je dnes s malými výnimkami vyplnený predovšetkým objektami nízkej urbanistickej a architektonickej kvality. To sa týka aj riešenej parcely, kde sa donedávna nachádzalo šrotovisko. Potenciál územia je však veľký, pričom sa dá predpokladať jeho postupná premena vo forme kompaktnej multifunkčnej zástavby. Projekt Polyfunkčného komplexu Karadžičova – Záhradnícka je úvodom k tejto výstavbe. 

Kompozícia súboru je založená na umiestnení dvojice bodových objektov do nárožných polôh – jedného na rohu Záhradníckej a Karadžičovej, druhého v styku Karadžičovej a Bazovej. Prvý zmieňovaný objekt (SO 1) má desať nadzemných podlaží, čím akcentuje polohu na významnej mestskej križovatke a stáva sa dominantou celého budúceho developmentu. Výškovo zároveň sleduje úroveň obytného domu na Karadžičovej severne od križovatky. Druhý dom (SO 2) má päť nadzemných podlaží, čím reaguje na výškovú úroveň existujúcej zástavby v okolí. Medzi budovami sa nachádza otvorený priestor, fungujúci ako „brána“ do verejného priestoru budúceho vnútrobloku. 

Polyfunkčný súbor v sebe kombinuje viaceré funkcie a využitia tak, aby vytvoril živú súčasť štvrte s vysokým stupňom inkluzivity a efektivity. To je dosiahnuté plným využívaním priestorov, integrovaním viacerých sociálnych, profesných aj demografických skupín alebo vysokou variabilitou využití. Komplex by tak mal žiť prakticky 24 hodín denne. 

V parteri SO1 je umiestnené vstupné lobby s galériou pre kancelársku časť, samostatný vstup pre rezidentov, kaviareň a dvojpodlažná kantína, ako aj obslužné priestory. Na druhom podlaží je spoločenský priestor pre rezidentov a zmieňovaná kantína. Na treťom až piatom podlaží sú umiestnené kancelárie. Na šiestom až desiatom podlaží sú umiestnené rezidencie, pričom na 6.-8. je päť bytov (jeden 1,5-izbový, tri 2-izbové a jeden 3-izbový) a na 9.-10. štyri byty (jeden 1,5-izbový, jeden 2-izbový, jeden 3-izbový a jeden 4-izbový).

Prvé nadzemné podlažie SO2 je tvorené vstupným foyer s galériou cez dve podlažia, kaviarňou, prenajímateľnými obchodnými priestormi a prevádzkovými miestnosťami, ako aj samostatným vstupom pre tu bývajúcich užívateľov. Na druhom podlaží je navrhnutý prenajímateľný multifunkčný priestor s veľkorysým skladovým zázemím. Tretie a štvrté podlažie je vymedzené pre kancelárie so zodpovedajúcou infraštruktúrou. Na piatom podlaží je umiestnené študentské bývanie hotelového štandardu s trojicou buniek (na jednu bunku pripadajú dve lôžka) a spoločenská miestosť, určená pre komunitné aktivity študentov. 

Vonkajšia architektúra domov je definovaná mierne predsadeným pravidelným vertikálnym rastrom pieskovcovej kamennej fasády s výplňami vo forme veľkoformátových okien na celú výšku podlažia v prípade administratívnych častí, a oknami s vloženými panelmi z alucobondu v rezidenčných častiach, resp. s kamennou fasádou so zdôraznenými vertikálnymi pásmi. Takouto formou sa dosiahne ideálne presvetlenie a preslnenie jednotlivých priestorov. Parter je mierne zasunutý, čím sa rozširuje verejný priestor a zlepšuje sa klimatická pohoda chodcov, prechádzajúcich popri budove. Nárožie SO1 smerom do križovatky je zaoblené, čím sa zmierňuje mohutná mierka budovy, rovnako ako nárožie SO2 smerom k „bráne“ medzi budovami, čím má objekt „prizývať“ do vnútroblokového priestoru. 

Konštrukcia je tvorená železobetónovým jadrom umiestneným v strede dispozície budov, vonkajšími železobetónovými stĺpmi a monolitickými doskami, ktoré tvoria horizontálne nosné konštrukcie. Obe budovy sú založené na spoločnom podzemnom parkovacom podlaží s modulom 8,1x8,1. Odpadové hospodárstvo je umiestnené v „prieluke“ medzi SO 2 a budúcou zástavbou od Bazovej ulice. 

Polyfunkčný komplex Karadžičova – Záhradnícka sa so svojím stavebným programom snaží o maximálne zužitkovanie priestoru, no pri zachovaní dostatočného podielu verejného priestoru tak, aby vznikol kvalitný nástupný bod do budúceho aktívneho a atraktívneho mestského bloku. Do exponovanej ulice s potenciálom ďalšieho rozvoja sa obracia solídnou fasádou z kvalitných materiálov, čím potvrdzuje jej význam, sám osebe sa však vyznačuje vysokým stupňom citlivosti k užívateľovi a jeho potrebám. Ide o projekt, ktorý naplno rozvíja myšlienku o expanzii centra Bratislavy v kvantitatívnej aj kvalitatívnej rovine.