Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Mário Melek
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. Ľ. Ilkovičová, CSc.

Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť polyfunkčný dom, ktorý bude slúžiť pre všetky vrstvy obyvateľstva rovnako. Výber funkcií bol viazaný na možnosť ich využitia pre deti, dospelých a dôchodcov počas celej doby prevádzky.

V riešenom urbanistickom bloku sa nachádzajú viaceré jedno a dvojpodlažné objekty a garáže. V rámci urbanistického riešenia projekt navrhuje asanáciu väčšiny z existujúcich  budov a vytvorenie nových verejných priestranstiev. K zachovaným 3 objektom, (nárožný bytový dom, bodový dom na Záhradníckej ulici a päť podlažná budova na Koceľovej ulici), nový návrh ponúka dostavbu bytových domov, prevažne  s aktívnym parterom a vytvorenie zeleného dvora. V ňom sa nachádza tzv. „urbangardening“ záhrada so skleníkmi, viaceré spevnené plochy s ihriskami a  vyčlenený  dvor materskej školy, situovanej v parteri jedného z bytových domov.

Západnú časť bloku tvorí podnož s garážou a prevádzkami. Na nej sú situované tri bytové domy so spoločným zeleným dvorom. Celý blok uzatvára na západnej strane polyfunkčný dom spolu s novovytvoreným parkom s kolonádou, spevnenými oddychovými plochami a terasami.

Navrhovaný objekt je sedem podlažná polyfunkčná budova s ustúpeným strešným podlažím a dvomi podzemnými podlažiami. Celá prevádzka budovy funguje okolo centrálneho komunikačného jadra, ktoré rozdeľuje dispozíciu prvého až štvrtého podlažia na dva celky, pričom každý celok je samostatne fungujúca verejná funkcia budovy. Piate, šieste a siedme podlažie slúži pre študentské ubytovanie. Parkovanie je riešené automatickým autozakladačom na druhom podzemnom podlaží. Prvé podzemné podlažie tvorí technologický park.

Architektonický výraz východnej a západnej fasády podlieha pravidelnému štvorcovému, príp. obdĺžnikovému rastru, ktorý tvoria nosné stĺpy, dosky a doplnkové betónové profily. Výplň každého „štvorca“ odzrkadľuje funkciu, ktorá sa za ním odohráva. Celý raster je podporený a zvýraznený fasádnym betónovým obkladom. Kvôli celistvosti výrazu pokračuje raster vo forme betónových stĺpov aj na ustúpenom podlaží.