Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Sára Mária Seidlová
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. D. Končeková, PhD.

Navrhovaný objekt polyfunkčného domu je umiestnený v zadanom pozemku na rozhraní bratislavských mestských častí Staré mesto a Ružinov. Tvorí nárožie dopravne významných línií ulíc Karadžičova a Záhradnícka. V bytových domoch na Záhradníckej ulici v západnom smere sú umiestňované funkcie tzv. ateliérov, tj. pracovných priestorov lokalizovaných v rámci posledného ustúpeného podlažia. Toto funkčné oživenie bytových blokov je vodiacim motívom v novonavrhovanom objekte, ktorým kontinuálne prechádza spojenie umeleckej činnosti a bývania.

Priemet vyhodnotení základných parametrov územia spolu s nárokmi na vytvorenie  kvalitného prostredia pre nových aj súčasných obyvateľov vrátane respondentov prechádzajúcich týmto územím sú základnými východiskami pre priestorovú hru umiestnenia jednotlivých funkcií:

KOMUNITNÝ charakter bývania, pracovné prostredie zamerané na ADMINISTRATÍVNU, UMELECKÚ a REMESELNÚ činnosť s pridanou hodnotou PREZENTÁCIE, PREDAJA a EDUKÁCIE širokej verejnosti.

Spájanie týchto fundamentálnych funkcií umožňuje minimalizovanie nutnosti prehnanej mobility a cestovaním medzi miestom bydliska a pracoviskom, ktoré spôsobujú nadmerné zaťaženie mestskej dopravy. Zároveň vytvára ideálne podmienky pre vytvorenie komunity, ktorá je dôležitou a vyhľadávanou súčasťou práce súčasných tvorivo-aktívnych umelcov a drobných remeselníkov. Týmto prispieva k oživeniu a doplneniu tradície tzv. cechových domov, dielní a predajní s autorskou tvorbou a tovarom, ktoré boli vždy súčasťou širšieho centra mesta a pozdvihovali úroveň celej lokality.

Tvar monobloku navrhovaného objektu je determinovaný pozemkom, okolitou zástavbou a dopravnými väzbami. Výrazný identifikačný prvok je predsadená fasáda z perforovaného a v úrovni posledného podlažia vlnitého plechu, jednotlivé panely v miestach okenných otvorov a lodžií umožňujú rôzne polohy otvorenia vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a svetla (flexibilná tieniaca funkcia a vytvorenie vnútornej príjemnej optickej mikroklímy). Bariérový efekt nárožia je eliminovaný presklenou stenou prechádzajúcou tromi podlažiami a súčasne zrkadlením otvára okolitý priestor.