Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček

Žilina - hranice rozvoja

Meno študenta: bc. Silvia Jedináková
Ročník: 2. roč. Ing. 
Predmet: Diplomová práca_U


Práca sa snaží opísať existujúce problémy vývoja mikroregiónu, ktorý smeruje ku zmene
samotného charakteru vidieka. Dôraz je kladený na vytvorenie nového druhu osídlenia, tzv. medzistupeň
medzi vidiekom a mestom.
Návrh sa snaží komplexne zapracovať demografické, socio-ekonomické, hmotovo-priestorové
problémy a potenciály územia. Návrh sa skladá z architektúry vidieka a urbanistického návrhu.
Práca je založená na štyroch základných prvkov, ako je dostatok potravín, prírodné prostredie,
uličný profil a verejný priestor.
Hmotovo-priestorový návrh štruktúry je založený na existujúcej demografii a požiadavkách
súčasného človeka na bývanie.