Jump to content
Institutes

Science and Research

Grant Projects (2007-2016)

2016

Kristiánová, K. (principal researcher) Grant of Slovak Arts Council (Fond na podporu umenia): Kristiánová, Katarína: Teaching Planting Design at a University of Technology: Bridging the Gaps. In: Bauer, P.; Collender, M.; Jakob, M.; Ketterer Bonnelame, L.; Petschek, P.; Siegrist, D.; Tschumi, C. (Eds.)(2016). Bridging the Gap. ECLAS Conference 2016, Rapperswil, Switzerland. Conference Proceedings. Series of the Institute for Landscape and Open Space, HSR Hochschule für Technik Rapperswil, Nr. 14.Rapperswil. ISSN 1662-5684, ISBN 978-3-9523972-9-9.

2014

Reháčková, T. (principal researcher), Heinrichová, M., Stankoci, I. (co-researchers):  grant KEGA n. 017STU-4/2014, Historic gardens - part of cultural heritage (2014-2016)

2013

Kristiánová, K. (principal researcher) Gardens of MoMo in Slovakia, The Getty Foundation, The Getty Conservation Institute

2012

Heinrichová, M. (principal researcher): grant within the Program supporting young researchers, n. 6104, Historická zeleň Révayovských panstiev (2012-2013)

2011

Heinrichová, M. (principal researcher): grant within the Program supporting young researchers, n.6144, Historická krajina jej premeny a súčasný charakter (2011-2012)

2010

Gál, P. (principal researcher), Gécová, K., Putrová, E., Kristiánová, K. (co-researchers): urbANNatur Rozvoj rekreačných aktivít v prímestských chránených prírodných oblastiach, projekt medzinárodnej spolupráce SR – Mestské lesy Viedeň, Mestské lesy Bratislava, FA STU (2010-2011)Belčáková, I. (principal researcher): Interreg IVC Euroscapes,Green management plans for European urban and periurban landscapes (2010-2013)

Belčáková, I. (principal researcher): LLP, Le Notre III- Thematic Network in Landscape Architecture, (2010-2013)

2009

Belčáková, I. (principal researcher): LLP, Le NotreTwo+- Thematic Network in Landscape Architecture, (2009-2010)

2008

Gécová, K., Putrová, E. (co-researchers): KEGA č. 3/6269/08, Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva – ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorína Zvonový vŕšok v Banskej Štiavnici, (2008-2011)

Gécová, K., Putrová, E. (co-researchers): VEGA č. 2008-2010-1/3292/06 Metodika výskumu, hodnotenie a zásady prezentácie kultúrno-historických hodnôt nekropolnej architektúry, (2008-2010)

2007

Belčáková, I. (zodpovedný riešiteľ):Revitalizácia Banskoštiavnickej Kalvárie, časť krajinná architektúra, grant VÚB (2007-2009)


Selected Publications (2011-2014)

Books

Belčáková, Ingrid: Landscape management : Theory and practice. - 1. vyd. - Bački Petrovac : BPS Ekselent, 2012. - 80 p.

Belčáková, Ingrid: Ochrana, tvorba a manažment krajiny. - 1. vyd. - Bratislava : Trio Publishing , s.r.o., 2013. – 128 p.

Heinrichová, Miriam: Spoločenský prejav a hodnoty historickej krajiny : Kvalitatívne charakteristiky historickej krajiny. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012. – 152 p.

Kristiánová, Katarína: Manažment sídelnej zelene : Teoretické východiská a vybrané problémy na príklade Bratislavy. Bratislava : STU v Bratislave, 2012. – 93 p.

Lešinská, Ľubica: Historický Ondrejský cintorín v Bratislave : hodnotové aspekty rekonštrukcie na parkový priestor. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. – 115p.

Reháčková, Tamara: Historické záhrady a parky Bratislavy. Bratislava : Trio Publishing , s.r.o., 2012. - 111 p.

Journals

Belčáková, I.: Landscape planning framework on the environmental assessment - linkages and mutual benefits. In: Ekológia/Ecology. - Vol.31, No.1 (2012), p. 1-11 - Scopus

Belčáková, I.: Významné hodnoty vidieckej krajiny a ich únosné využitie pre rekreáciu a poznávaciu turistiku - na príklade obce Podkonice. In: Ekologické štúdie. - Roč.3, č.1 (2012), p. 40-49

Belčáková, Ingrid - Pšenáková, Zuzana: Udržateľnosť špecifických prvkov v krajine : prípadová štúdia: Rozptýlené osídlenie v katastrálnom území mesta Čadca. In: ALFA. - ISSN 1135-2679. - Roč.19, č.2 (2014), s. 12-21

Gécová, K.: Rozvoj vidieckeho sídla verzus verejná zeleň. In: Ekologické štúdie. - Roč.4, č.2 (2013), p. 15-23

Gécová, K.: Uplatnenie stromov v urbanizovanom prostredí. In: ALFA. - ISSN 1135-2679. - Roč.17, č.1 (2012), p. 4-11

Heinrichová, M.: Pamäť krajiny - Faktory ovpyvňujúce premeny krajiny. In: ALFA. - Roč.16, č.4 (2011), p. 22-27

Heinrichová M: Stromy z obdobia révaiovcov v historickej záhrade v Turčianskej Štiavničke. In: Ekologické štúdie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV. roč. 3 č. 2, 2014. str. 84-92. ISSN 1338-2853.

Heinrichová M.: The role of Nature in Historic Garden from Turčianska Štiavnička Technical Transactions, Architecture, Krakow: Politechnika Krakowska, vol. 10, no. 5-A, 2014, p. 179-185. ISSN 0011-4561

Kristiánová, Katarína: Greenways of Bratislava - Opportunities and Threats. Landscape Architecture China - ISSN 1673-1530. - n.6 (2010), p. 34-37

Kristiánová, Katarína - Adamková, Jana: Slovak agricultural landscape - transition responses. A/Z ITU Journal of the Faculty of Architecture. - ISSN 1302-8324. - Vol.7, no.2 (2010), s. 121-132

Kristiánová, K.: Architektúra stromoradí : Historické stromoradia a ochrana ich hodnôt. In: ALFA. - Roč.17, č.2 (2012), p. 24-31

Kristiánová, K.: Grotta-umelá jaskyňa. In: ALFA. - Roč.18, č.4 (2013), p. 32-41

Kristiánová, K.: Nové Sans Souci v Iliašovciach - Zabudnutá krajina. In: ALFA. - Roč.16, č.4 (2011), p. 6-11

Macura, V. - Stankoci, I.: Modelovanie biologických podmienok toku v súlade s Rámcovou smernicou EÚ o vode. In: Životné prostredie. - Roč.47, č.3 (2013), p. 131-133

Putrová, E.: Mestský park - od vzniku po súčasnosť. In: ALFA. - Roč.17, č.4 (2012), p. 36-41

Reháčková, T.: Vegetačné štruktúry v urbanizovanom prostredí, ich diverzita a postavenie v systéme zelene. (Na príklade mestskej časti Bratislava - Staré mesto). In: Ekologické štúdie. - Roč.3, č.1 (2012), p. 50-59

Reháčková, T.: Verejná zeleň a jej spoločenská hodnota : Prípadová štúdia Medická záhrada v Bratislave. In: ALFA. - Roč.18, č.1 (2013), p. 12-17

Reháčková, T.: Vývoj Rusovského parku a vybrané charakteristiky jeho vegetácie. In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol.19, suppl. 2 (2011), s. 65-79

Conference Proceedings

Belčáková, Ingrid - Pšenáková, Zuzana: Specifics and Landscape Conditions of Dipersed Settlements in Slovakia - A Case of Natural, Historical and Cultural Heritage. In: Best practices in heritage conservation and management From the world to Pompeii : Le vie dei Mercanti XII Forum Internazionale di Studi, 12.-14.6.2014, Aversa, Taliansko. - Neapol : La scuola di Pitagora editrice, 2014. - ISBN 978-88-6542-347-9. - p. 261-268 - WOS

Belčáková, Ingrid - Pšenáková, Zuzana - Krivosudský, Rastislav: K otázkam manažmentu historických krajinných štruktúr - na príklade roztrúseného osídlenia a vinohradníckych štruktúr.In: Aktuálne problémy krajinnej architektúry a krajinného plánovania : Zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-224-1296-4. - s. 16-24

Pohaničová, Jana - Belčáková, Ingrid: Neogotické hrobky aristokratických rodov na Slovensku, alebo: Kult predkov, stredoveká inšpirácia a fenomén krajiny. In: Epigraphica & Sepulcralia III. : Sborník příspěvků ze zasadání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i., vletech 2008-2010. - Praha : Artefactum, 2011. - ISBN 978-80-86890-35-7. - S. 369-386

Heinrichová, Miriam: Zeleň školských a predškolských zariadení. In: Aktuálne problémy krajinnej architektúry a krajinného plánovania : Zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-224-1296-4. - s.46-55

Gécová, K.: Problematika verejnej zelene vo vidieckom prostredí. In: Dreviny vo verejnej zeleni. - Nitra : Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, 2013. - s. 45-53

Gécová, K.: Stromy v uliciach a na parkoviskách. In: Dreviny vo verejnej zeleni 2011. - Nitra: Edičné stredisko SPU Nitra, 2011. - p. 54-58

Kristiánová, K.: Historic tree allées in Slovak landscape - approaches to heritage preservation.51st IFLA World Congress Intenational Federation of Landscape Architects, 5.6.-7.6.2014, Buenos Aires, Argentina, International Federation of Landscape Architects, 2014. CD-ROM, p. 14-18

Kristiánová, K.: International, local and individual - Modern movement and landscape Architecture of Spas in Slovakia. In: Sörensen, Ch., Liedtke, K. (eds.) Specifics discussing landscape architecture. Berlin: Jovis, 2014. pp. 312-317.

Kristiánová, K.: Garden and landscape architecture of the interwar modernism in Slovakia. SGEM 2014. Conference on Arts, Performing Arts, Architecture and Design, International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts, 3.-9. September 2014, Albena, Bulgaria – Sofia, 2014. p. 697-705

Kristiánová, K.: Grotto in historic gardens in Slovakia. SGEM 2014. Conference on Arts, Performing Arts, Architecture and Design, International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts, 3.-9. September 2014, Albena, Bulgaria - Sofia : SGEM, 2014. p. 713-722

Kristiánová, K. - Štěpánková, R.: Park - verejný mestský priestor ako kultúrne dedičstvo moderny 2 polovice 20. storočia, príklady z Bratislavy. In: Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. Století, - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2013. - p. 94-99

Kristiánová, K.: Tree alleys - specific green corridors and their disappearance from cultural landscape of Nitra region. In: Fábos, J.G., Lindhult, M., Ryan, R.L., Jacknin, M. (Eds). Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning: Pathways to Sustainability. University of Massachusetts Amherst, 12-13 April, 2013. - Massachusetts : University of Massachusetts Amherst, 2013. - p. 252-269

Kristiánová, K., Štěpánková, R.: Historical and Cultural Values of Forest Landscape in Iliašovce, Spiš region - protection and presentation for tourism. In: Fialová, J. (ed.) Public recreation and landscape protection - hand in hand. Mendelova univerzita v Brne, 2012. pp. 93-97

Kristiánová, K. Changing Powers in Medieval Landscape of Spiš. In: Dymitryszyn, I., Kaczyńska,M., Maksymiuk, G.: ECLAS 2012 Conference The Power of Landscape. ECLAS 2012 Conference at Warsaw University of Life Sciences - SGGW 19-22 September 2012, p. 46-49

Kristiánová, K. - Štěpánková, R.: Ochrana hodnôt historických stromoradí na Slovensku - príklad Spiš. In: Člověk, stavba a územní plánování 6 : květen 2012, Praha. - Praha : ČVUT, 2012. - p. 72-77

Kristiánová, K. - Štěpánková, R.: Verejné zelené priestory sídliskových štruktúr 2. polovice 20. storočia - bratislavské výhry i prehry. In: Proměny architektury 2. poloviny 20. Století. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. p. 147-152

Kristiánová, K.: Vodný tok v urbanistickej štruktúre vidieckych sídiel a jeho gé-nius loci v územných plánoch - príklad mikroregiónu Cedron v Nitrianskom kraji. In: Říční krajina 7.  - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. p. 85-90

Kristiánová, K.: Vegetačné štruktúry vidieckeho sídla ako súčasť genia loci a predmet obnovy vidieka. In: Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X.: Obnova duchovného, kultúrneho a ekonomického potenciálu vidieka. - Bratislava: STU v Bratislave, 2011. p. 15-19

Kristiánová, K.: Zachovanie charakteristík vzťahu interiéru a exteriéru pri obnove pamiatok moderného hnutia. In: Obnova kultúrneho dedičstva. - Bratislava: STU v Bratislave, 2012. - p. 66-70

Putrová, E.: Aktuálne problémy tvorby parkových areálov. In: Dreviny vo verejnej zeleni 2011. - Nitra : Edičné stredisko SPU Nitra, 2011. - p. 147-152

Putrová, E.: Vodný tok Dubová, východiská revitalizácie. In: Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X.: Obnova duchovného,kultúrneho a ekonomického potenciálu vidieka. - Bratislava : STU v Bratislave, 2011. - p. 62-66

Reháčková, T.: Kochova záhrada a Parčík pri Avione - odkaz Arboréta Mlyňany v Bratislave. In: Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2011.: Aktuálne otázky štúdia introdukovaných drevín. Arborétum Mlyňany SAV, 2011. - p. 143-147

Reháčková, T.: Ochrana drevín v právnom systéme Slovenska a v zahraničí. In: Dreviny vo verejnej zeleni 2011: - Nitra: Edičné stredisko SPU Nitra, 2011. - p. 153-159

Reháčková, T.: Historic gardens as a pert of National Cultural Heritage - a short view a garden history in Bratislava, the Slovak Republic. In: Fabbrica della Conoscenza numero 39 : Heritage Architecture Landesign focus on Conservation Regeneration Innovation Le vie dei Mercanti_XI Forum Internazionale di Studi, Aversa - Neapol: La scuola di Pitagora editrice, 2013. - p. 414-423 - WOS