Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Záznamy podliehajúce štátnej dotácii musia spĺňať nasledujúce podmienky (metodické pokyny na vykazovacie obdobie 2020, str.4):

 • musí ísť o prvé vydanie alebo upravené, aktualizované, doplnené, prepracované a pod. vydanie;
 • aspoň jedna osoba v zázname musí mať zvolené vykazujúce pracovisko, na ktorom má 100% pracovný úväzok platný v čase vydania publikácie s uvedenou pracovnou pozíciou (zamestnanec vysokej školy s pracovným úväzkom na ustanovený týždenný pracovný čas alebo študent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (denný aj externý) podľa platnej legislatívy);
 • vykazujúca osoba musí byť zaradená v správnom okruhu zodpovednosti (musí mať zvolenú správnu rolu), ktorý korešponduje so zvolenou kategóriou EPC;
 • musia byť splnené ostatné formálne požiadavky na publikáciu definované Vyhláškou a/alebo kontrolované vnútornou kontrolou.


Prehľad nových, zmenených a zrušených kategórií EPC v zmysle vyhlášky 456/2012
 

Kategórie publikácií zrušené v roku 2013:

 • AEE, AEF - vedecké práce v zahraničných/domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách;
 • BEC, BED - odborné práce v zahraničných/domácich recenzovaných zborníkoch;
 • BGH - legislatívne dokumenty;
 • AFI, AFJ - preprinty vedeckých prác vydané v zahraničných/domácich vydavateľstvách;
 • CAG, CAH - audiovizuáne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) v zahraničnej/domácej produkcii.

 

Kategórie publikácií platné od roku 2013:

 • ADM, ADN - vedecké práce v zahraničných/domácich časopisoch registrovaných v databázach WoS a SCOPUS;
 • AEM, AEN - abstrakty vedeckých prác v zahraničných/domácich časopisoch registrovaných v databázach WoS a SCOPUS;
 • BDM, BDN - odborné práce v zahraničných/domácich časopisoch registrovaných v databázach WoS a SCOPUS;
 • CBA, CBB - kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov publikácií vydaných v zahraničných a  domácich vydavateľstvách.

 

Upozornenie:

V kategóriách ADM, ADN, AEM, AEN, BDM a BDN sa neevidujú konferenčné príspevky a abstrakty z konferencií uverejnené v časopise alebo v jeho suplementárnom čísle, ktoré sú zaradené v databázach WoS a SCOPUS. Tieto sa registrujú ako konferenčné v príslušných kategóriách.