Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

DATABÁZA CREUČ (Centrálny register umeleckej činnosti)
LEGISLATÍVAMETODICKÉ POKYNY

Metodické pokyny CVTI SR, ktoré upresňujú pravidlá a povinnosti registrácie v zmysle vyhlášky 456/2012 Z.z.:

Manuál – evidovanie umeleckých výstupov v CREUČ.  Metodické pokyny – vykazovacie obdobie 2017 [pdf] - vydané 13.04.2017

Špecifiká evidencie pre jednotlivé druhy umeleckej činnosti (DUC) nájdete v uvedených pravidlách pre ARCHITEKTÚRU, DIZAJN, VÝTVARNÉ UMENIE, KURÁTORSTVO:

   - PRAVIDLÁ evidencie pre ARCHITEKTÚRU [pdf] vydané 13.04.2017
   - PRAVIDLÁ evidencie pre DIZAJN [pdf] - vydané 13.04.2017
   - PRAVIDLÁ evidencie pre VÝTVARNÉ UMENIE [pdf] - vydané 13.04.2017
   - PRAVIDLÁ evidencie pre KURÁTORSTVO [pdf] - vydané 13.04.2017
  

V zmysle nových metodických pokynov CREUČ 2017:

  • neakceptujú sa z architektúry, dizajnu, výtvarného umenia a kurátorstva tieto umelecké výstupy,                                                                             
  • neevidujú sa a po verifikácii sú z evidencie vyradené tieto umelecké výstupy.


INFORMÁCIE A INTERNÉ MATERIÁLY K EVIDENCII UMELECKEJ ČINNOSTI


Vykazovacie obdobie 2017:  trvá od mája 2017 do 31. januára 2018.

Zmena: Z dôvodu včasnej a správnej evidencie zverejnených výstupov umeleckej činnosti autori odovzdávajú podklady k registrácii priebežne, počas celého kalendárneho roka 2017.                                                                

Interný deadline pre odovzdávanie podkladov do Knižnice FA je 15.12.2017.                                                 Detailnejšie informácie týkajúce sa zberu podkladov k evidencii umeleckej činnosti nájdete v internom predpise.


Registráciu verejne dostupných umeleckých diel a výkonov v CREUČ vykonáva Knižnica FA na základe návrhu autora a odovzdaných podkladov, ktorými sú:


  1. Formulár [doc] - aktualizácia jún 2017;                                                                                                                   autor zodpovedá za obsahovú správnosť údajov uvedených vo formulári, zaradenie výstupu do príslušnej kategórie a príslušného druhu umeleckej činnosti (DUC);
  2. Sprievodná dokumentácia v elektronickej verzii, ktorá jednoznačne identifikuje autora a dielo, charakter a rozsah a závažnosť umeleckého výstupu;
  3. Umelecko-pedagogická charakteristika autora [docx] - odporúča sa najmä autorom, ktorí majú výstupy z dizajnu a výtvarného umenia. Po vyplnení formulára súbor treba uložiť: UPCH_Priezvisko_Meno vo formáte PDF. V procese verifikovania zaevidovaných výstupov je pomôckou pre komplexné posúdenie.


POMÔCKY k vyplňovaniu formulára:


INFORMÁCIE k sprievodnej dokumentácii:

Vysvetlivky: Akceptované sú formáty príloh sprievodnej dokumentácie: PDF, JPG, JPEG, BMP, PNG, TIF a GIF; prednostne sa odporúča PDF - s obmedzením veľkosti súboru do 5 MB. Ohlas alebo informácia uvedená na internete sa dokladuje ako print screen obrazovky prísl. webovej stránky. Nasnímané podklady z periodickej a neperiodickej tlače musia obsahovať aj údaje, pomocou ktorých možno jednoznačne identifikovať ich súvislosť so zaevidovaným výstupom, t.j. titulný list publikácie, tiráž a obsah (napr.: nasnímaná časť stránky z katalógu bez možnosti zistenia identifikujúcich údajov takejto dokumentácie nie je akceptovaná).                                                                                                                        Vyplnený formulár sa nepripája do jedného súboru so sprievodnou dokumentáciou.Súbory s dokumentáciou vkladáme do databázy CREUČ pre každé zaregistrované umelecké dielo alebo výkon. Odovzdaný vyplnený formulár a sprievodnú dokumentáciu v elektronickej verzii archivujeme v Knižnici FA.

Upozornenie: Odovzdaná sprievodná dokumentácia k výstupom umeleckej činnosti, ktoré sú zaregistrované v CREUČ, je dôležitým podkladom pre posudzovanie kategorizácie Odborným hodnotiteľským orgánom (OHO) a pri odvolacích procesoch.REGISTRÁCIA A VERIFIKÁCIA VÝSTUPOV CREUČ

Registráciu verejne dostupných umeleckých diel a umeleckých výkonov pracovníkov FA  vykonáva Knižnica FA v CREUČ na základe odovzdaných podkladov pre evidenciu UČ. Zaregistrované výstupy v CREUČ kontrolujú garanti EUCA za FA po obsahovej stránke, dávajú návrhy na prípadnú obsahovú úpravu záznamov alebo zmenu kategórie určenú autorom výstupu, adekvátnosť priloženej dokumentácie a i. 

Po ukončení vykazovacieho obdobia CVTI SR ako prevádzkovateľ CREUČ zabezpečí overenie úplnosti zapísaných údajov a dodanej dokumentácie vo všetkých zaevidovaných záznamoch. Následne sa uskutoční odborné overenie správnosti kategorizácie zaregistrovaných výstupov umeleckej činnosti, ktoré posudzuje Odborný hodnotiteľský orgán CVTI SR. Tvoria ho odborníci a experti za každú oblasť umeleckej činnosti.

Výstupy bez akejkoľvek dokumentácie (t.j. bez prílohy a adekvátneho internetového odkazu) jednoznačne identifikujúcej evidovaný výstup a jeho vzťah k autorovi nemôžu byť predmetom hodnotenia.

V prípade spornej kategorizácie registrovaného výstupu CVTI SR zašle písomný návrh na zmenu kategórie  vedeniu VŠ a do akademickej knižnice. Vysoká škola alebo autor výstupu majú právo podať do 15 pracovných dní k návrhu písomné námietky na CVTI SR.

Odvolací proces upravuje § 108c Zákona č. 455/2012 Z. z. o vysokých školách. Námietky na zmenu posudzuje Odborný hodnotiteľský orgán (OHO), ktorého členov na návrh CVTI SR vymenúva minister školstva.                           CREUČ (Centrálny register evidencie umeleckej činnosti)

CREUČ je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je MŠVVaŠ SR. Predstavuje bibliografickú databázu umeleckej činnosti vysokých škôl v SR (verejných, štátnych, súkromných), ktorá vznikla v roku 2008. V centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti sa zaznamenávajú údaje o umeleckých dielach a umeleckých výkonoch zamestnancov vysokých škôl (100 % pracovný úväzok) a študentov študijných programov tretieho stupňa v dennej forme štúdia.    

                    
Prevádzkou registra a verifikáciou zaznamenaných údajov je poverené Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), a to Odbor pre hodnotenie vedy - Oddelenie pre hodnotenie umeleckej činnosti.
Zaregistrované výstupy umeleckej činnosti si môžete overiť na portáli CREPČ/CREUČ v databáze CREUČ.KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI:

Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti: Mária Filová (odborný pracovník Knižnice FA STU)
prízemie, č. dv. 40,  kl. 232, filova@fa.stuba.sk
Konzultácie týkajúce sa publikačnej a umeleckej činnosti a odvolávacieho procesu: PhDr. Kristína Raitlová (vedúca Knižnice FA STU)
prízemie, č. dv. 43, kl. 233, 0918 665 025, raitlova@fa.stuba.sk