Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Výstupy, ktoré sa neevidujú v CREUČ, resp. sa po verifikácii výstupov z evidencie vyraďujú (vykazovacie obdobie 2020)

  

Spoločné pravidlá pre všetky DUC:

- Umelecké výstupy, ktorých predmetom nie je vytvorenie originálneho autorského umeleckého diela, interpretačného výkonu alebo odborného reštaurátorského výkonu v súlade s opisom vykazovaného  odboru umeleckej činnosti;

- Záznamy ktoré sú priamo výstupom pedagogického alebo študijného procesu;

- Výstupy, ktoré nekorešpondujú s opisom príslušného študijného odboru umeleckej činnosti;

- Výstupy zamestnanca alebo doktoranda, ktorý sa nepodieľa na výučbe alebo štúdiu študijného programu, ku ktorému výstup svojím obsahom prináleží;

- Duplicitné záznamy autora súčasne evidované na viacerých školách;

- Reprízované podujatia;

- Jednotlivé časti jedného výstupu sa neevidujú samostatne, ale iba raz ako celok;

- Autorské čítanie, prednášky, moderátorské aktivity, propagačno osvetové formáty, rozhovory s autorom o umeleckej činnosti;

- Členstvo v odborných komisiách, porotách a radách alebo lektorstvo;

- Recenzia, umelecká kritika, odborná štúdia, odborná relácia, reprodukcia evidovaného diela s označením autora v publikácii, hodnotiaci článok alebo príspevok zverejnený v publikácii, v rozhlase, v televízii;

- Ocenenie za umelecké dielo alebo výkon, vrátane nominácií na ocenenie (napr. cena CE.ZA.AR);

- Organizačné práce a samotná príprava podujatia;

- Tvorivé dielne (Workshopy) a umelecké sympóziá;

- Aukčné a predaukčné výstavy;

- Ilustrácie a umelecké fotografie v publikáciách - evidujú sa v databáze CREPČ;

- Zavedenie diela do verejnej zbierky;

- Dokument práv duševného vlastníctva je predmetom evidencie v CREPČ;

Ten istý výstup evidovaný v CREPČ nemôže byť predmetom evidencie aj v CREUČ.

 

Pravidlá evidencie pre DUC architektúra

- Poster ako výsledok grafického návrhu;

- Samotná výstava architektonických diel, samotné architektonické, urbanistické súťaže a festivaly.

Evidovanie vystavovania projektov a realizovaných diel vyhotovených v minulosti nie je akceptované.

 

Pravidlá evidencie pre DUC dizajn

- Podujatia typu „otvorených dverí“ a kurátorská príprava výstavy dizajnu;

- Ilustrácie a umelecké fotografie v publikáciách ako aj dokumenty práv duševného vlastníctva (patentová prihláška, patent, prihláška úžitkového vzoru, úžitkový vzor, dizajn, prihláška označenia pôvodu výrobkov, označenie pôvodu výrobkov) sa evidujú sa v databáze pre publikačnú činnosť CREPČ.

 

Pravidlá evidencie pre DUC kurátorstvo

- Vedenie a účasť na tvorivých dielňach a umeleckých sympóziách - akceptujú sa ich výstupy (napr. verejne prezentované výstavy), kde je garantom kvality osobnosť kurátora a relevantná koncepcia výstavy;

- Výstava realizovaná vystavujúcim umelcom (umelec v role kurátora nevystavuje svoje vlastné umelecké diela);

- Prednášky a prezentácie tvorby vrátane Pecha-Kucha, komentované prehliadky výstav a diskusie k výstavám;

- Výstupy doktorandov tých študijných odborov, ktoré nie sú zamerané na výučbu vizuálneho umenia alebo dejiny a teóriu umenia a kurátorské štúdiá;

- Výstavy v súkromných priestoroch bez relevantného inštitucionálneho alebo kurátorského zastrešenia, kurátorské výstupy a aktivity spojené s prezentáciou v predajných galériách, firemných komerčných a reštauračných priestoroch, výstavy prepojené so šoubiznisom či kurátorské výstupy jednodňových „prezentácií“ (okrem špecifických výstupov, napr. akčné umenie) alebo kurátorstvo výstav priamo nesúvisiace s prezentáciou umeleckej činnosti (odovzdávanie ocenení).

 

Pravidlá evidencie pre DUC výtvarné umenie

- Podujatia typu „otvorených dverí“ v ateliéroch umelcov, podujatia prepojené so showbiznisom či komerčné portály;

- Výstavy organizované autorom v ateliéri alebo v súkromnom obytnom priestore či v súkromných priestoroch bez relevantného inštitucionálneho alebo kurátorského zastrešenia;

- Výstavy a umiestnenia diel v uzavretých firemných prevádzkach, výstavy dekorujúce jedálne, reštaurácie, bary, butiky a pod.;

- Umelecké výstupy realizované kultúrnymi centrami a zastupiteľstvami v zahraničí, pokiaľ sa neuskutočňujú v štandardných výstavných priestoroch;

- Veľtrhy umenia - evidujú sa len v prípade, že účasť autora je na základe odborného výberu/pozvania;

V roku 2020 sú akceptované aj virtuálne výstavy a podujatia realizované na oficiálnych verejnosti prístupných webových stránkach inštitúcií, ktoré sa systematicky venujú výstavnej činnosti výtvarného umenia.

 

Pravidlá evidencie pre DUC reštaurovanie

- Reštaurované diela v súkromných zbierkach (výnimku tvoria prípady, ak zbierka má verejne prístupný katalóg, dielo je v ňom uvedené, či dielo je uvedené v inom katalógu);

- Diela v aukčných katalógoch domácich a zahraničných aukčných siení (SOGA) alebo v ponukových katalógoch, napr.: z veľtrhov starožitností a pod.