Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

Kvôli prerušeniu prezenčnej výučby na Fakulte architektúry STU a z dôvodu preventívnych opatrení na zabránenie šírenia vírusu COVID-19 je Knižnica FA až do odvolania zatvorená.

 

Vrátenie literatúry do Knižnice FA - termín: v stredy od 10,00 do 11,00, miesto: vrátnica FA - viac informácií tu

Zamestnanci a doktorandi fakulty, ktorí by potrebovali prístup k fyzickému fondu knižnice alebo by chceli realizovať výpožičku literatúry, nech kontaktujú jej pracovníkov na tel.č.: +421/918 665 025 alebo na e-mailovej adrese kniznica@fa.stuba.sk.

 

VÝPOŽIČKY

- literatúra sa nepožičiava, nepredlžuje a ani nevracia (pokuty za prekročenú lehotu výpožičky z tohto obdobia nebudú vymáhané)

- prístup do KONTA čitateľa knižnice (prehľad požičanej literatúry) - ARL-KONTO

- otázky na Knižnicu FA zasielajte na adresu: vypozicky@fa.stuba.sk

 

INÉ SLUŽBY

- databáza Detail inspiration je momentálne nedostupná

- náhľad do záverečných a kvalifikačných prác dostupný na stránkach CRZP SR

- do 31.5.2020 je možný prístup do STN slovenských technických noriem pre končiace ročníky a doktorandov

- prehľad dostupných elektronických informačných zdrojov a online časopisov

 


SLUŽBY KNIŽNICE

 

KNIŽNICA SO ŠTUDOVŇOU :

 • Výpožičné služby (absenčné, prezenčné, medziknižničné);
 • Konzultačné, informačné služby;
 • Rešeršné služby;
 • Prístup k zahraničným licencovaným on-line databázam, el. verziám časopisov;
 • On-line prístup k STN normám v úplnom znení v pdf formáte na 2 knižničných PC;
 • Internetové pripojenie cez WiFi a pevnú sieť;
 • 65 pracovných miest na prezenčné štúdium knižničných dokumentov, prácu s notebookmi a pod.;
 • 10 PC s možnosťou pripojenia na internet, on-line databázy (prístup k licencovaným databázam v zložke: DATABÁZY, WoS a SCOPUS) a k elektronickým verziám časopisov (dostupné tituly v zložke: ČASOPISY);
 • Samoobslužné kopírovanie (spoplatnené; 1 kópia A4 alebo A3  za 5 centov);
 • Samoobslužné skenovacie pracovisko (nespoplatnené). Skenovanie formátov A4 a A3.

Voľný prístup ku všetkým fondom knižnice (odborné knihy, časopisy, skriptá, zborníky, mapy, encyklopédie, ...). Odborné časopisy, dizertačné a habilitačné práce a niektoré vybrané publikácie je možné študovať len prezenčne, v študovni knižnice.

 

SAMOSTATNÁ ŠTUDOVŇA :

 • 40 pracovných miest na štúdium vlastných materiálov, prípravu zadaní a projektov, prácu s notebookmi;
 • Internetové pripojenie cez WiFi a pevnú sieť;
 • Technické vybavenie pre prezentácie, školenia, prednášky alebo panelové diskusie.

 

EVIDENCIA PUBLIKAČNEJ A UMELECKEJ ČINNOSTI : 

 • Evidencia a spracovanie publikačnej činnosti a ohlasov (citácií) k publikačnej činnosti zamestnancov a interných doktorandov Fakulty architektúry;
 • Evidencia a spracovanie umeleckej činnosti zamestnancov a doktorandov Fakulty architektúry;
 • Konzultácie k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti a k evidencii ohlasov (citácií).

Bibliografická registrácia výstupov publikačnej a umeleckej činnosti je dôležitá na prezentáciu/hodnotenie publikačnej a umeleckej činnosti fakulty, ústavov, pracovníkov a doktorandov; k výberovým konaniam a pre kvalifikačný rast pracovníkov a doktorandov; pre účely akreditácie fakulty a pre rozpis dotácií zo strany MŠVVaŠ SR fakulte/ústavom.