Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

Kvôli prerušeniu prezenčnej výučby na Fakulte architektúry STU a z dôvodu preventívnych opatrení na zabránenie šírenia vírusu COVID-19 je Knižnica FA až do odvolania zatvorená.

 

Na základe žiadosti STU boli za účelom vypracovania záverečných prác sprístupnené pre študentov posledných ročníkov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia a pre všetkých študentov III. stupňa štúdia STU vybrané služby STN-online (STN a TNI).

Počet prístupov je obmedzený len pre uvedené skupiny študentov a je časovo obmedzený do 31. mája 2020.

 

Pravidlá prístupu:

1) návod na prihlásenie a vyhľadávanie v predplatených normách nájdete na: https://www.sutn.sk/files/stn-online/Prihlasenie_STN-online.pdf

2) do portálu noriem na neregistrujte, použite prihlasovacie údaje:
     - email: normy@stuba.sk
     - heslo: stuba2020

3) študent sa môže prihlásiť IBA na jednom PC

4) služba podporuje operačný systém: Windows Vista/7/8/10, Mac OS

5) je potrebná inštalácia file open Plugin z: https://plugin.fileopen.com/all.aspx

6) otváranie noriem je možné iba cez Adobe Reader

7) technickú podporu nájdete na: https://www.sutn.sk/news.aspx?id=130

8) v prípade problémov sa obráťte na: shop_pdf@normoff.gov.sk

 


Na základe licencie zakúpenej Slovenskou technickou univerzitou ponúka Knižnica FA svojim čitateľom bezplatný on-line prístup ku kompletnej kolekcii STN noriem v úplnom znení na 2 vyhradených PC v priestoroch Knižnice FA.

Zakúpená licencia umožňuje:

  • čítanie plnotextových noriem (bez možnosti tlače a kopírovania na prenosné médiá);
  • ukladanie noriem na lokálny disk (v PDF formáte) a následne ich štúdium aj v režime offline.

Služba STN-online umožňuje vyhľadávanie noriem podľa čísla, názvu, roku vydania a ďalších kritérií a hľadísk a zahrňuje automatickú aktualizáciu noriem (zmeny, opravy, príp. nahrádzajúce normy).

Súbory sú softvérovo chránené dodávateľom služby STN-online tak, že nie je možné ich otvoriť na inom PC, než na vyhradených knižničných PC.

 


Viac informácií na www.sutn.sk

SÚTN - (Slovenský ústav technickej normalizácie) bol zrušený k 31.12.2013 a od roku 2014 sa včlenil do ÚNMS SR. Všetky činnosti, ktoré boli  zabezpečované organizáciou  SÚTN sú vykonávané ÚNMS SR v rámci jeho novovytvoreného odboru  technickej normalizácie.

ÚNMS SR - (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) je ústredným orgánom štátnej správy v oblasti technickej normalizácie SR. K najdôležitejším činnostiam patrí  zabezpečovanie tvorby, schvaľovania, vydávania a distribúcie slovenských technických noriem (STN), proces harmonizácie slovenských technických noriem s európskymi normami a s činnosťou európskych (CEN, CENELEC, ETSI) a medzinárodných normalizačných organizácií (ISO, IEC, ITU).

Technická normalizácia - je stanovenie a používanie pravidiel zavádzajúcich poriadok do činnosti v danej oblasti najmä pre dosiahnutie celospoločenskej optimálnej hospodárnosti, pri dodržaní funkčných a bezpečnostných požiadaviek.