Prejsť na obsah
AKTUALITY VaV

PREHĽAD AKTUALÍT Z VEDY A VÝSKUMU NÁJDETE NA STRÁNKE

www.granty.stuba.skAPVV_BILATERÁLNA VÝZVA_SLOVENSKO-SRBSKO 2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja dňa 16. 5. 2018 vyhlásila verejnú bilaterálnu výzvu SK-SRB 2018 na podávanie žiadostí na projekty podporujúce vedecko-výskumnú spoluprácu medzi organizáciami v Srbskej republike a Slovenskej republike. 

V rámci verejnej výzvy SK-SRB 2018 je možné podávať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja. Hlavným cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo prehĺbenie už existujúcej vedeckovýskumnej spolupráce využitím aktivít:

- príprava spoločných medzinárodných projektov,
- príprava spoločných publikácií a iných výstupov,
- aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí,
- vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky,
- zbieranie výskumných materiálov,
- zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Celkový objem finančných prostriedkov na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 4700 EUR a 2350 EUR na kalendárny rok projektu. 

Trvanie implementácie projektov: 24 mesiacov
Termín uzávierky výzvy: 16. 7. 2018 o 12:00.

Kompletné informácie k výzve nájdete na webovej adrese APVV


APVV_BILATERÁLNA VÝZVA_SLOVENSKO-POĽSKO 2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja dňa 2. 5. 2018 vyhlásila verejnú bilaterálnu výzvu SK-PL 2018 na podávanie žiadostí na projekty podporujúce spoluprácu medzi organizáciami v Poľkej republike a Slovenskej republike. 

V rámci verejnej výzvy SK-PL 2018 je možné podávať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja. Hlavným cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo prehĺbenie už existujúcej vedeckovýskumnej spolupráce využitím aktivít:

- príprava spoločných medzinárodných projektov,
- príprava spoločných publikácií a iných výstupov,
- aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí,
- vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky,
- zbieranie výskumných materiálov,
- zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Celkový objem finančných prostriedkov na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 4000 EUR a 2000 EUR na kalendárny rok projektu. 

Trvanie implementácie projektov: 24 mesiacov
Termín uzávierky výzvy: 2. 7. 2018 o 12:00.

Kompletné informácie k výzve nájdete na webovej adrese APVV


APVV_BILATERÁLNA VÝZVA_SLOVENSKO-PORTUGALSKO 2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja dňa 17.4.2018 vyhlásila bilaterálnu výzvu SK-PT 2018 na podávanie žiadostí na projekty podporujúce vedeckovýskumnú spoluprácu medzi organizáciami v Portugalskej republike a Slovenskej republike. 

Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce využitím nástrojov:

 • príprava spoločných medzinárodných projektov,
 • príprava spoločných publikácií a iných výstupov,
 • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí,
 • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky,
 • zbieranie výskumných materiálov,
 • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Celkový objem finančných prostriedkov: max. 5400 EUR na celú dobu riešenia (dva roky), max. 2700 EUR na jeden rok riešenia projektu. 
Dátum uzavretia výzvy: 18.6.2018 o 12:00.

Kompletné informácie k výzve nájdete tu: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2017.html


GRANTOVÝ PROGRAM ARS BRATISLAVENSIS

Dovoľujeme si vám oznámiť, že hlavné mesto SR Bratislava pripravilo v pravidlách poskytovania grantov na podporu kultúry prostredníctvom grantového programu ARS Bratislavensis zmeny platné od roku 2018.

Zmeny zohľadňujú potreby a požiadavky mesta a organizátorov kultúrnych aktivít a podujatí a sú zapracované v nových pravidlách pre poskytovanie grantov pod názvom „Štatút grantového programu  hlavného mesta SR Bratislavy na podporu kultúry Ars Bratislavensis“.

Zmeny pri poskytovaní grantov z grantového programu Ars Bratislavensis v zmysle schváleného štatútu tohto grantového programu spočívajú najmä:

 1.  v možnosti podpory projektov pre jedného žiadateľa vo vyšších sumách, a to v jednom kalendárnom roku až do   výšky 10 000 eur v súhrne 
 2. do schvaľovacieho procesu vstupuje odborná hodnotiaca komisia ako poradný orgán Grantovej komisie pre vyhodnocovanie projektov
 3. v úprave uzávierkových termínov pre podávanie žiadostí o grant.
Zameranie podpory na:
 • voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy v čase mimo vyučovania v oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu,
 • výkonnostného športu a športových aktivít v Bratislave s dôrazom na podporu športovania detí a mládeže,
 • sociálnych aktivít prostredníctvom aktivít znevýhodnených skupín obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na zdravotne znevýhodnené deti a mládež, a to v oblasti pohybových, tvorivých a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu zdravia.

Témy pre prioritne podporované projekty v roku 2018 : 

 • "Poznaj a chráň svoje mesto"
 • "Deti a mládež v pohybe"
Podmienky pre získanie grantov určujú  Pravidlá pre poskytovanie grantov z Grantového programu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity.  
Žiadosti  je potrebné doručiť v jednom exemplári na adresu: Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava (na obálke uviesť v ľavom dolnom rohu poznámku „Voľný čas") a zároveň zaslať i elektronicky na adresu granty.volnycas@bratislava.sk so všetkými požadovanými prílohami. Rozhodujúci termín prijatia žiadosti je jeho registrácia v podateľni magistrátu. 
Maximálna výška dotácie na jeden schválený projekt je 1.500,- EUR.

Termíny uzávierok žiadostí o granty pre rok 2018: 31. január, 31. marec, 30. jún, 30. september

Termíny uzávierok žiadostí na FA STU pre rok 2018: 26.1., 23.3., 22.6., 21.9.
Prosíme žiadateľov o dodržanie interných termínov z dôvodu schvalovania vedenia každého projektu.

V prípade záujmu o padanie projektu kontaktujte:
Mgr. Jana Šimková
Ústav dizajnu, sekretariát
jana.simkova@stuba.sk

Bližšie podrobnosti sú uverejnené na webovej stránke hlavného mesta www.bratislava.sk v sekcii Financie a majetok, Granty: http://www.bratislava.sk/granty/ds-11006696/p1=11049978